logo

Reglement 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers

11.Fonds voor 4de Pijlers

Reglement 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers

(bekrachtigd door Raad van Bestuur van 11.11.11 d.d. 04/09/2018)

Art. 1: 4de Pijlerorganisaties die lid zijn van het 4de Pijlerpanel, geregistreerd zijn op de website van het 4de Pijlersteunpunt www.4depijler.be, en een jaarlijkse omzet hebben van < € 1 miljoen, kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor hun Zuidwerking bij het 11.11.11-fonds 4de Pijler.

Art.2: Het totaal jaarlijks beschikbaar bedrag wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering van 11.11.11. Het subsidiebedrag per aanvraag is € 1000 (of het aangevraagde bedrag indien er minder wordt aangevraagd).

Art. 3: Deze aanvraag gebeurt online via het standaard online aanvraagformulier ten laatste op 15 december. Elke 4de Pijler kan slechts 1 aanvraag per jaar indienen.

Art. 4: De aanvraag wordt beoordeeld volgens volgende criteria :

1. De algemene werking van de 4de Pijler (missie en doelstellingen, doelgroep, opzet, uitvoering, financiële draagkracht, draagvlak en netwerk van actieve vrijwilligers).

2. Het kwaliteitsvol werken van de 4de Pijler op basis van de 5 bouwstenen die het 4de Pijlerpanel naar voor schuift voor kwaliteitsvolle projecten:

  • eigenaarschap (het eigenaarschap van het project ligt bij de partner in het Zuiden)
  • duurzaamheid
  • ethisch handelen
  • sensibilisering
  • samenwerking met andere actoren.

3. De concrete Zuidactiviteiten waarvoor de extra middelen worden aangevraagd.

4. Het ondersteunen en mee uitdragen van de 11.11.11-campagne en/of acties of activiteiten van 11.11.11. op één of meer van de volgende wijzen:

  • De politieke eisen onderschrijven en/of ondersteunen met acties.
  • Deelnemen aan/mee ondersteunen van acties/activiteiten die uitgaan van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.
  • Mee fondsen werven voor de campagne.
  • De eigen communicatiekanalen van de 4de Pijlerorganisatie inzetten om de campagne of activiteiten van 11.11.11 bekend te maken en specifieke groepen te sensibiliseren voor het thema van de campagne.

Art. 5 : De aanvragen worden beoordeeld door een jury samengesteld uit minimaal 4 externe deskundigen die affiniteit hebben met de 4de Pijler en een voorzitter aangeduid door 11.11.11. Het 4de Pijlersteunpunt zorgt voor organisatorische ondersteuning maar beoordeelt de aanvragen niet.

Art. 6 : De jury beoordeelt op basis van een puntensysteem en maakt een rangorde op. Aan de hand van deze rangorde krijgt elke goedgekeurde aanvraag € 1000, mits het behalen van de helft van de punten en tot uitputting van de beschikbare middelen.

Art. 7 : Eenzelfde project kan via het Fonds niet door meerdere organisaties financieel ondersteund worden. Als twee 4de Pijlerorganisaties steun vragen voor eenzelfde project, kiest de jury welke van beide organisaties de financiële steun krijgt van het Fonds. de campagne bekend te maken en specifieke groepen te sensibiliseren voor het thema van de campagne.

Art. 8 : Het advies van de jury wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 11.11.11. Daarna worden de toelagen zo snel mogelijk uitbetaald.

Art. 9 : Reis- of verblijfskosten zijn uitgesloten van betoelaging.

Art. 10 : Deze toelagen moeten niet afgerekend worden, maar bewijzen van de besteding (vb. offertes, facturen, foto’s van de realisaties, …) moeten wel ter beschikking worden gehouden en bij eenvoudige vraag voorgelegd. Elk jaar zal er een controle gebeuren bij enkele subsidie-ontvangers (ad random steekproef).
De aanvrager onderschrijft een verklaring op eer dat de toelage aan het concrete doel zal besteed worden. Indien het project door omstandigheden niet kan gerealiseerd worden is er een meldingsplicht.

Art. 11 : Deze 11.11.11 toelage mag gebruikt worden als verworven ‘eigen middelen’ bij subsidie-aanvragen bij overheden of andere sponsors.

Art. 12 : Er is geen beroepsprocedure voorzien. Op vraag kunnen 4de Pijlers wel duiding krijgen bij hun beoordeling.

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors