Organisatievormen

Organisatievormen (5)

maandag, 21 december 2009 01:00

Stichting

Geschreven door

Wat is een stichting?
Private stichtingen en stichtingen van openbaar nut
Meer informatie

Wat is een stichting?

Stichtingen zijn organisaties zonder winstoogmerk met een zelf opgebouwde en betrouwbare inkomstenbron afkomstig van een schenking of kapitaal. Ze hebben een eigen bestuur, kunnen opgericht worden door natuurlijke of rechtspersonen en streven educatieve, culturele, godsdienstige, sociale of andere maatschappelijke doeleinden na. Dat doen ze door steun te verlenen aan verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, individuen of door zelf programma's op te zetten.

Zowel een VZW als een stichting naar Belgisch recht zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Het grote verschil is dat een vzw werkt zonder inbreng van eigen kapitaal. Een stichting wordt vaak door één of enkele personen opgericht, mét inbreng van eigen kapitaal, dat dan een eigen leven begint te leiden. Een stichting heeft ook geen algemene ledenvergadering, enkel een raad van bestuur. Een vzw heeft beiden. Een stichting moet bovendien verplicht worden opgericht door een authentieke akte (via een notaris) terwijl een vzw d.m.v. een onderhandse akte mag worden opgericht.

NB: In Nederland komt de term "stichting" overeen met onze term van vzw (vereniging zonder winstoogmerk). De Belgische organisatievorm van "stichting" komt in Nederland dan weer overeen met de term "vermogensfonds".

Private stichtingen en stichtingen van openbaar nut

De wet maakt een onderscheid tussen private stichtingen en stichtingen van openbaar nut. Een private stichting streeft een belangeloos doel na, maar heeft een privaat karakter en wordt opgericht via een notariële akte. Een 'stichting van openbaar nut' dient erkend te worden via een Koninklijk Besluit.
Het opzetten van een private stichting is heel wat eenvoudiger dan het opzetten van een stichting van openbaar nut. Vandaar dat deze stichtingsvorm ook wel gehanteerd wordt voor een publiek belangeloos doel. De wet laat overigens toe dat een private stichting omgezet wordt in een stichting van openbaar nut als de voorwaarden daartoe voldaan zijn.

Stichtingen zijn sinds lange tijd actief in België, maar kregen pas voor het eerst een juridisch kader in de wet van 2 mei 2002 betreffende VZW's en de stichtingen. De benamingen 'private stichtingen' en 'stichtingen van openbaar nut' zijn sindsdien ook juridisch beschermd.

Meer informatie

Stichtingen zijn bij het grote publiek behoorlijk onbekend. Om daar verandering in te brengen verenigden meer dan 80 Belgische stichtingen zich in het 'Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw'. Bij het 'Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw' kan je terecht voor advies, juridische informatie en begeleiding.

Op onze website kan je onder het financiële luik van het handboek meer informatie terugvinden over de Belgische stichtingen die specifiek met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn.

dinsdag, 11 augustus 2009 02:00

Organisatiestructuur

Geschreven door

Waarom een vzw oprichten (of niet)?

Een vzw oprichten heeft veel voordelen maar het behalen van het statuut houdt verplichtingen in op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak. Bovendien brengen de nodige formaliteiten kosten met zich mee. Het is dus belangrijk om af te wegen of het voor jouw organisatie een meerwaarde is om een vzw te worden.
Onder het handboek - organisatievormen kan je hierover meer informatie terugvinden.

Hoe richt ik een vzw op?

Om een vzw op te richten moet je bepaalde stappen ondernemen. Onder de rubriek organisatievormen in het handboek vind je een korte beschrijving terug maar ook een gedetailleerde uitleg in de vorm van een digitale brochure.

Wat is een feitelijke vereniging?

Wanneer twee of meerdere personen de krachten bundelen om samen een bepaald doel te verwezenlijken, dan is er sprake van een feitelijke vereniging. Meer info bij organisatievormen - handboek.  praktische informatie - juridisch.

Wat is een stichting?

Stichtingen zijn organisaties zonder winstoogmerk met een zelf opgebouwde en betrouwbare inkomstenbron afkomstig van een schenking of kapitaal. Ze hebben een eigen bestuur, kunnen opgericht worden door natuurlijke of rechtspersonen en streven educatieve, culturele, godsdienstige, sociale of andere maatschappelijke doeleinden na. Dat doen ze door steun te verlenen aan verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, individuen of door zelf programma?s op te zetten. Meer info onder organisatievormen - handboek.

Wat is een ngo?

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo of non-gouvernementele organisatie) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. In Vlaanderen wordt de term ngo vooral gebruikt voor organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden. Meer info in het handboek onder organisatievormen.

Hoe kan ik als ngo erkend worden?

Het is een lange en moeilijke procedure om erkend te worden als ngo voor ontwikkelingssamenwerking. De voorwaarden voor erkenning worden opgesomd in artikel 10 van de Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Meer info in het handboek onder organisatievormen - ngo.

In hoeverre kunnen we rekenen op steun van de 'grote' Belgische ontwikkelings- organisaties?

De erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (ngo?s) hebben zelden fondsen beschikbaar om kleine projecten te ondersteunen die niet tot hun werking behoren.

De ngo's hebben meestal al duidelijke keuzes gemaakt welke thema's, landen en partnerorganisaties ze ondersteunen. De federale overheid subsidieert hen ook op basis van ?meerjarenprogramma?s? waarin deze keuzes voor meerdere jaren zijn vastgelegd. Zo blijft er weinig ruimte over voor steun aan initiatieven die niet bij deze werking aansluiten.

Ngo's hebben dikwijls wel een jarenlange ervaring rond bepaalde thema's of landen. Bij de lidorganisaties van de 11.11.11-koepel bestaat zeker bereidheid om die ervaring te delen en andere organisaties advies te verstrekken. Elke ngo heeft wel zowat zijn eigen 'specialiteit' (landbouw, fair trade, waterprojecten,...). Het komt er dus op neer een organisatie aan te spreken over een thema waar ze actief mee bezig zijn.

De ngo's zijn wel terughoudend om door te verwijzen naar hun medewerkers en kantoren in het Zuiden. Hun coöperanten ter plaatse hebben een eigen opdracht. Ze hebben meestal niet de ruimte om iedereen bij te staan met advies of praktische ondersteuning.

Specifieke vragen die je aan een ngo wil richten, kan je ook altijd doorsturen naar het 4de pijlersteunpunt. De medewerkers van het steunpunt kijken dan uit welke ngo en/of expert je verder kan helpen.

 

vrijdag, 27 februari 2009 01:00

Feitelijke vereniging

Geschreven door

Wat is een feitelijke vereniging?
Bestuurders van een feitelijke vereniging
Mag een feitelijke vereniging winst maken?

 

Wat is een feitelijke vereniging?

Wanneer twee of meerdere personen de krachten bundelen om samen een bepaald doel te realiseren, dan is er sprake van een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als een "clubje" en heeft een aantal kenmerken:

 • een feitelijke vereniging bestaat uit verschillende partijen; minstens 2 personen controleren de werking
 • heeft een eigen naam
 • is opgericht op vrijwilige en duurzame basis
 • met een gemeenschappelijk en duidelijk doel
 • is er niet op gericht om opbrengsten te behalen voor de leden
 • eventuele winst wordt binnen de feitelijke vereniging gebruikt voor het belangeloze doel
 • heeft geen rechtspersoonlijkheid

Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Dat een feitelijke vereniging gekenmerkt wordt door afwezigheid van rechtspersoonlijkheid heeft ook een aantal gevolgen:

 • de feitelijke vereniging is op zichzelf geen drager van rechten en plichten
 • ze heeft geen eigen afgezonderd vermogen
 • de leden zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Ze kunnen echter niet individueel aansprakelijk gehouden worden voor de gehele schuld
 • er bestaat een onverdeeldheid tussen de leden van de vereniging voor wat betreft de goederen die aangehouden worden om het doel van de vereniging na te streven. M.a.w. de goederen kunnen niet verdeeld worden tussen de leden

Vanuit fiscaal standpunt is het belangrijk te weten dat voor de fiscus een "feitelijke vereniging" eigenlijk niet bestaat. In principe zijn het dus de leden die belast zullen worden op de eventuele inkomsten van de vereniging.

Bestuurders

De wet schrijft geen minimumaantal bestuurders voor bij de feitelijke vereniging. De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging worden vastgelegd in de statuten van de feitelijke vereniging. Het opstellen van statuten is niet wettelijk verplicht voor een feitelijke vereniging, maar de leden kunnen er wel voor kiezen om hun samenwerking te regelen via statuten.

Mag een feitelijke vereniging winst maken?

Het is mogelijk dat een feitelijke vereniging winst maakt door commerciële activiteiten te organiseren. De winsten moeten wel gebruikt worden voor de activiteiten van de feitelijke vereniging. Eventuele winsten kunnen dus niet uitgekeerd worden aan de leden. Als dat wel gebeurt, zou de vereniging eigenlijk omgevormd moeten worden tot een specifieke commerciële vennootschap. Dat heeft uiteraard een aantal implicaties, o.a. op het vlak van belastingen, betrokkenheid van vrijwilligers, enz.

Het is dan ook belangrijk dat er voldoende transparantie wordt voorzien en dat er goed wordt bijgehouden waar eventuele inkomsten vandaan komen en waaraan ze besteed worden. Dat kan via een eenvoudige boekhouding. Er wordt geen verplicht model van boekhouding opgelegd door de wet, maar het is belangrijk dat de gevoerde boekhouding als bewijs kan aangevoerd worden om aan te tonen dat inkomsten gebruikt werden voor de werking van de vereniging.

Om die transparantie te waarborgen is het ook aangewezen om een aparte bankrekening op naam van de feitelijke verenigingen te hanteren, gescheiden van de persoonlijke rekeningen van de leden. De bank zal wellicht vragen dat meerdere leden van de vereniging ten persoonlijke titel deze rekening gezamenlijk openen en beheren.

maandag, 31 maart 2008 02:00

Ngo

Geschreven door

 

Wat is een ngo? 

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo) is een organisatie die juridisch onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. 

In de brede betekenis:
Internationaal wordt de term 'ngo' breed gebruikt voor elke autonome burgerorganisatie die zich - onafhankelijke van de overheid - inzet voor een sociaal-maatschappelijk doel (burgerrechten, gezondheid, onderwijs, milieu, klimaat, ...)

In de enge betekenis (België):  
door de minister erkende actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. 
 
In België wordt de term 'ngo' specifiek gebruikt voor de organisaties die door de federale minister van ontwikkelingssamenwerking erkend zijn als niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. 

Voor het ogenblik zijn er in België 86 organisaties door de minister als ngo erkend. Hier vind je de lijst van de erkende ngo's

Meer informatie over de Belgische ngo's vind je op www.ngo-openboek.be. Ngo-openboek is een gegevensbank over en van de ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Deze website biedt een open venster op hun werking. 

Je kan ook terecht op www.11.be, de portaalsite van 11.11.11. Als de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11.11.11 de krachten van meer dan 30 Vlaamse ngo's.

Ook de NGO-federatie, die de stem en de belangen van de ngo's in Vlaanderen behartigt, is ondergebracht bij 11.11.11: www.ngo-federatie.be.

 

Moet je erkend zijn? En wat houdt dat in?

Een organisatie moet erkend zijn als ngo om in aanmerking te komen voor subsidëring of ondersteuning door de Federale Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)  Maar een ngo-erkenning is evenwel geen garantie op subsidies.

Doordat er een uiterst grondige sceening voorafgaat aan de erkenning, is de erkenning bovendien ook een soort 'label' dat aangeeft dat een organisatie verantwoord en efficiënt kan omgaan met de verkregen subsidies en de beschikbare middelen en fondsen. 

Maar je hoeft geen erkenning te hebben om als ontwikkelingsorganisatie actief te zijn en projecten te ondernemen. Ook als 'gewone' vzw kan je aanspraak maken op andere subsidies (regio's, provincies, gemeenten,..), kan je een vergunning verkrijgen om fiscale attesten te voorzien of kan je activiteiten inrichten, fondsen werven, sponors aantrekken, enz...

Wanneer we spreken over ngo-erkenning is het van belang twee niveaus te onderscheiden:

1. Vooreerst heb je de basiserkenning. Dit betreft de eigenlijke ngo-erkenning bij de federale overheid, wat de organisatie zal toelaten om bij deze overheid financiering aan te vragen. Deze erkenning is een soort label dat aangeeft dat de vzw verantwoord en efficiënt de verkregen subsidies voor ontwikkelingssamenwerking kan besteden. Deze ngo’s kunnen projectfinanciering aanvragen.

2. Ngo’s met een grotere beheerscapaciteit kunnen een programma-erkenning aanvragen. Logischerwijs zijn de voorwaarden tot programma-erkenning strenger; gedurende de laatste 7 jaar moet de organisatie 5 jaar middelen hebben ontvangen van DGD, een jaarlijkse omzet hebben van minimum 500.000 €, beschikken over een personeelsbestand van minimum 4 voltijdsequivalenten, ... . Ngo’s met programma-erkenning kunnen vervolgens programma-financiering aanvragen.

 

Hoe kan je als ngo erkend worden?

De weg naar ngo-erkenning is lang en niet vanzelfsprekend. De erkenning wordt geregeld in de wet internationale samenwerking van 19/3/2013 en het Koninklijk Besluit van 14/12/2015.

In principe kan je organisatie erkend worden als die aan de onderstaande criteria voldoet. Je moet dus wel minstens een semi-professionele organisatie zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Feitelijk is het echter niet mogelijk om als 4de Pijler de komende jaren een aanvraag tot erkenning in te dienen. Toenmalig minister van ontwikkelingssamenwerking Charles Michel lanceerde in 2014 een nieuwe erkenningsronde voor alle ngo's. Die erkenningsronde werd afgesloten op 31/12/2014. Na een grondige screening door externe consultancybureau's, ontvingen 86 organisaties intussen een erkenning of een verlenging van hun erkenning als ngo.

De nieuwe erkenningen zijn geldig van 1 januari 2017 voor een periode van 10 jaar. Het is echter niet duidelijk wanneer de overheid opnieuw een erkenningronde zal inrichten. Vermoedelijk zal het pas na 2019 opnieuw mogelijk zijn om een erkenningaanvraag in te dienen.

Criteria voor erkenning:

>> als vzw of internationale vzw opgericht zijn volgens de wet van 27 juni 1921

>> ontwikkelingssamenwerking als belangrijkste maatschappelijk doel hebben

>> minimum 5 jaar relevante ervaring hebben

>> beschikken over een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak

>> autonoom zijn (geen personen van DGD of kabinet van de minister in de raad van bestuur)

>> een jaarlijkse omzet hebben van minimum € 50.000, subsidies van federale ministerie OS niet meegerekend. Hierbij moet de organisatie bewijzen autonoom te kunnen functioneren, en zodoende, de continuïteit van haar werking verzekeren

>> beschikken over een minimum personeelsbestand van 2 voltijdsequivalenten. Dit kunnen personen zijn met een arbeidscontract als met een vrijwilligersovereenkomst

>> beschikken over een dubbele boekhouding

>> beschikken over een performant systeem van organisatiebeheersing, dat toelaat projecten te beheren en de continuïteit van de werking te verzekeren. Dit houdt in dat de organisatie een planmatige aanpak moet hebben, dat voorvloeit uit een meerjarenprogramma, en dat tevens een financieel plan inhoudt

 

maandag, 31 maart 2008 02:00

Vzw

Geschreven door

 

Wat is een VZW?

Een vereniging zonder winstoogmerk bestaat uit een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. De vzw onderscheidt zich van de feitelijke vereniging. Deze laatste heeft geen rechtspersoonlijkheid, de leden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en investeren hun eigen vermogen. De vzw beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die losstaat van die van haar leden. De rechtspersoonlijkheid betekent dat de vzw rechten en plichten heeft. De leden beschikken over een beperkte aansprakelijkheid en investeren in beginsel hun eigen vermogen niet voor de verbintenissen van de vzw.

 

Een vzw oprichten en beheren: Waar vind je alle informatie?

ScwitchSCWITCH - SCWITCH is een initiatief van de socio-culturele sector om organisaties en verenigingen zakelijk wegwijs te maken.
Op www.scwitch.be vind je handige tools die je kan gebruiken over VZW-beheer, financiën, verzekeringen, medewerkersbeheer en administratie. Zo is er bijvoorbeeld, een speciaal ontwikkelde ‘statutenbouwer’, waarmee elke prille vzw op maat eigen statuten kan samenstellen.
Via 11.11.11 kunnen ook 4de pijlers gebruik maken van de schitterende informatie en de handige instrumenten die SCWITCH aanbiedt. - www.scwitch.be

Brochure - De Federale Overheidsdienst Justitie publiceerde een brochure waarin je alle basisinformatie duidelijk toegelicht krijgt. De brochure geeft antwoord op onder andere volgende vragen: Wat is een vzw? Hoe een vzw oprichten? Hoe is een vzw georganiseerd? Welke boekhoudkundige verplichtingen hebben de vzw's?  Hoe is de aansprakelijkheid geregeld ?
Je kan de brochure "De vzw" digitaal raadplegen of downloaden.  Of je kan een een papieren versie bestellen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

VSDC - Wil je als VZW een permanente advisering dan kan je lid worden van van het Vlaams-Studie en documentatiecentrum voor VZW's. Mits een beperkt lidgeld kan je dan altijd beroep doen op het advies en de begeleiding van het VSDC met al je specifieke vragen.
Je vindt op de website van VSDC ook heel wat gratis informatie en een lijst van veelgestelde vragen: Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw's (vsdc).

 

Wanneer is het nuttig om een vzw te worden?

Een vzw oprichten heeft veel voordelen maar het behalen van het statuut houdt verplichtingen in op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak. Bovendien brengen de nodige formaliteiten kosten met zich mee. Het is dus belangrijk om af te wegen of het voor jouw organisatie een meerwaarde is om een vzw te worden.

Wanneer niet?

In veel gevallen is het voldoende een feitelijke vereniging op te richten om je doel te bereiken:

 • De activiteiten van je vereniging worden op een korte periode van het jaar georganiseerd
  Bijvoorbeeld: Je vereniging organiseert één keer per jaar een grote fuif ten voordele van een project in het Zuiden.
 • Je vereniging telt weinig leden
 • Je vereniging bezit geen onroerend goed

Tip: als je kiest om een feitelijke vereniging te blijven is het toch altijd aan te raden om een intern reglement op te stellen die de rechten en plichten van de leden opsomt.

Wanneer wel?

In een aantal gevallen is het wel aan te raden om een vzw op te richten in het belang van de leden of van de organisatie zelf.

 • Je vereniging sluit vaak overeenkomsten met financiële engagementen
 • Je vereniging wil in eigen naam onroerende goederen in eigendom bezitten
 • Je vereniging wil erkend worden of subsidies krijgen. De overheid stelt vaak als voorwaarde voor subsidies het vzw statuut.
 • Je vereniging zal schenkingen of legaten ontvangen. Dit kan enkel als de organisatie een rechtspersoonlijkheid heeft.
 • Je vereniging wil personeel in dienst nemen.

Je kan ook terecht bij het Vlaams Studie en Documentatiecentrum (VSDC) voor info over vzw's. Ook op de website www.scwitch.be vind je een overzicht van de verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw.

 

Hoe richt ik een vzw op in 5 stappen?

Om een vzw op te richten moet je een aantal stappen volgen: reflecteren, statuten opstellen, een stichtingsvergadering bijeenroepen en statuten ondertekenen, statuten neerleggen en in het Belgisch Staatsblad publiceren. Hieronder staan ze kort beschreven.

Stap 1: reflectiemoment: Is het nodig om een vzw op te richten ?
Een vzw oprichten heeft veel voordelen maar het behalen van het statuut houdt verplichtingen in op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak. Bovendien brengen de nodige formaliteiten kosten met zich mee. Het is dus belangrijk om af te wegen of het voor jouw organisatie een meerwaarde is om een vzw te worden.

Stap 2: opstellen statuten
Als er beslist wordt om een vzw op te richten, moeten er statuten opgesteld worden. Dit zijn de grondbeginselen van de vzw. Het is verplicht om er de volgende elementen in op te nemen:

 1. de identiteit van de stichters;
 2. de naam en de zetel;
 3. het minimum aantal leden;
 4. de omschrijving van het doel;
 5. de wijze waarop leden kunnen toetreden en uittreden;
 6. de bevoegdheden en bijeenroeping van de algemene vergadering, alsook de wijze waarop de beslissingen van de algemene vergadering ter kennis van de leden worden gebracht;
 7. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders;
 8. het maximumbedrag van bijdragen of stortingen ten laste van de leden;
 9. de bestemming van het vermogen in geval van ontbinding;
 10. de duur van de vereniging.

Op www.scwitch.be vind je een speciaal ontwikkelde ‘statutenbouwer’, waarmee elke prille vzw op maat eigen statuten kan samenstellen.

Via het internet kan je ook heel wat voorbeeldstatuten vinden om je op te baseren. Je kan ook een aantal voorbeeldstatuten aanvragen bij het 4de Pijlersteunpunt met een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Stap 3: stichtingsvergadering en ondertekening statuten
Wanneer de statuten op papier staan, nodig je de leden-oprichters uit voor de stichtingsvergadering. Op deze vergadering dienen de statuten goedgekeurd te worden, met eenparigheid van stemmen (iedereen moet het eens zijn). Eveneens dienen de leden van de Raad van Bestuur aangesteld te worden. Van de statuten moeten er evenveel exemplaren zijn als er leden-oprichters zijn. Op elk exemplaar wordt door iedereen zijn handtekening gezet. Op dit moment bestaat de vzw tussen de leden-oprichters onderling, maar nog niet voor buitenstaanders.

Stap 4: neerleggen statuten
De volgende stap is het neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de vzw van de volgende stukken: statuten, akten van de benoeming van de bestuurders, kopie van het ledenregister.

Stap 5: publiceren in het Belgisch Staatsblad
Bepaalde stukken die zijn neergelegd, moeten tevens worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het verzoek om bekendmaking moet worden gedaan aan de hand van het ad hoc formulier beschikbaar bij de griffie van de rechtbank van koophandel en op de internetsite van de FOD Justitie. Daarbij moet een ingevulde cheque of een bewijs van overschrijving worden gevoegd met het bedrag vereist voor de oprichting van de VZW. Na de goedkeuring van de statuten kan het dus wel nog even duren voor je statuten in het staatsblad terecht komen. Maar vanaf de ondertekening van de statuten op de stichtingsvergadering geldt de rechtspersoonlijkheid van de vzw tegenover de leden, de stichters en de toekomstige leden, en zijn de statuten bindend voor hen.

Tegenover anderen is er een 'voorlopige rechtspersoonlijkheid' als 'vzw in oprichting'. De vzw krijgt definitieve rechtspersoonlijkheid op de dag dat haar statuten en de akten van benoeming van de bestuurders worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de vzw haar zetel heeft (en dat binnen de 30 dagen na goedkeuring van de statuten).