logo

Ethische code

Ethische code

Ethische code

ETHISCHE GEDRAGSCODE 11.11.11

VISIE

Integriteit houdt voor ons in dat lidorganisaties, vrijwilligers, 4e Pijlerorganisaties, partners in het zuiden en medewerkers zich laten leiden door zorgvuldig handelen, onkreukbaarheid, rechtvaardigheid en openheid. Dat zij geen privé belangen nastreven, dat zij loyaal en objectief zijn en dat zij op zorgvuldige en onpartijdige wijze de verschillende belangen afwegen. Dit is in het bijzonder van toepassing op volgende domeinen: het naleven van het non-discriminatiebeginsel, het omgaan met financiële middelen en het vermijden van alcohol, drugsmisbruik, zedenfeiten en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Deze ethische gedragscode is de basis voor ons integriteitsbeleid en moet de legitimiteit van en het vertrouwen in 11.11.11 binnen deze en andere (partner)organisaties, werknemers en het brede publiek ondersteunen. Het is voor 11.11.11 onmogelijk om deze code aan elke commerciële contractant voor te leggen. Desondanks kunnen inbreuken van commerciële contractanten tegen deze ethische code voldoende basis vormen om de contracten te verbreken.

 

ONZE GEDRAGSREGELS

Onze ethische gedragscode is gebaseerd op volgende waarden:

 • RESPECT: Onze pluralistische houding zorgt ervoor dat we op een respectvolle manier omgaan met elkaar en alle betrokkenen en steeds de principes van open communicatie hanteren.
 • INTEGRITEIT: Binnen 11.11.11 werkt iedereen adequaat, eerlijk en zorgvuldig aan de hen toegewezen taken.
 • VERANTWOORDELIJKHEID: Binnen 11.11.11 neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid op zijn niveau op, maar ook op niveau van de organisatie, door verantwoord om te gaan met de (financiële) middelen en met elkaar.

RESPECT

 • Respect voor het individu, non-discriminatie en gendergelijkheid
  11.11.11 gaat uit van het principe dat elk individu evenwaardig is . We werken binnen een multiculturele en internationale context en zien diversiteit als een pluspunt voor onze samenleving. We vermijden elke vorm van discriminatie op basis van ras, huidskleur, etnische oorsprong, nationaliteit, gender, seksuele geaardheid, geboorte, leeftijd, religie, politieke en filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand (HIV/Aids), taal, sociale achtergrond, zwangerschap,…
 • Uitbuiting
  Elke vorm van uitbuiting van mensen, en kinderen in het bijzonder, wordt als een onaanvaardbare schending van de menselijke waardigheid beschouwd.
  We onthouden ons van het aangaan of accepteren van seksuele relaties, ontering en uitbuiting in ruil voor geld, tewerkstelling, goederen of diensten.
 • Veiligheid en gezondheid van het individu
  In al onze daden en acties vermijden we om de gezondheid van onszelf en die van anderen in gevaar te brengen. Aandacht voor veiligheid dient een dagelijkse gewoonte te zijn.

INTEGRITEIT

 • Belangenvermenging
  11.11.11 respecteert de privacy van alle werknemers en partners in het zuiden. Maar het (politiek of ander) gedrag, de activiteiten of relaties buiten de professionele kring mogen op geen enkele manier een invloed hebben op het waardig, objectief en loyaal uitvoeren van de opdracht. Elke betrokkene zorgt ervoor om elke situatie van mogelijke persoonlijke belangenvermenging te vermijden en deze zeker niet actief op te zoeken, zodat we onze opdracht (bijvoorbeeld aankoop, rekrutering, toekennen van subsidies, samenwerkingsverbanden en projecten) op een onpartijdige en objectieve manier kunnen uitvoeren. Met persoonlijk belang bedoelen we ook elke vorm van belang voor familieleden, kennissen, vrienden, eigen organisaties of firma’s, politieke of andere relaties.
 • Verantwoord omgaan met de financiën
  • Geschenken en andere voordelen
   Geschenken mogen nooit enige schijn van invloed hebben op mogelijke besluitvorming. Om onpartijdigheid te
   garanderen is het verboden om geschenken gerelateerd aan de opdracht te geven of te ontvangen. Uitzondering hierop zijn kleine attenties naar aanleiding van bijvoorbeeld deelname aan debatten en voordrachten.
  • Corruptie: steekpenningen
   Met steekpenningen bedoelen we niet officiële betalingen om (administratieve) processen te bespoedigen. 11.11.11 staat dergelijke steekpenningen niet toe.
  • Giften ontvangen/sponsoring
   11.11.11 aanvaardt sponsoring en giften van bedrijven conform ons beleid.
  • Uitgaven
   11.11.11 heeft procedures met betrekking tot uitgaven en handtekenbevoegdheid. Alle betrokkenen leven deze na.
  • Zitpenningen
   Zitpenningen verkregen tijdens een opdracht van 11.11.11 worden steeds doorgestort aan 11.11.11.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

 • Verantwoordelijkheidszin en loyauteit
  Verantwoordelijkheid is een taak van elke lidorganisatie, vrijwilliger, 4e Pijlerorganisatie, partner in het zuiden en medewerker. Iedereen neemt ten volle zijn/haar verantwoordelijkheid op in alle activiteiten op alle niveaus. We brengen 11.11.11 onder geen enkele voorwaarde in diskrediet.

 

MELDEN EN DETECTEREN VAN INBREUKEN OP DE GEDRAGSREGELS

In afwachting van het oprichten van een extern meldpunt voor de sector kunnen klachten omtrent bovenstaande ethische gedragscode gemeld worden aan de integriteitsverantwoordelijke via het mailadres
integriteitsverantwoordelijke@11.be.

 

 

DOWNLOAD HIER DE ETHISCHE CODE VAN 11.11.11

Ethische gedragscode 111111

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors