logo

Fiscale attesten

Fondsenwerving en fiscale attesten

Fiscale attesten

Wanneer schenkers meer dan 40 euro per kalenderjaar geven, kunnen ze aanspraak maken op belastingvermindering. Om aan te tonen dat ze meer dan 40 euro aan een welbepaalde organisatie hebben geschonken, moeten ze een fiscaal attest kunnen voorleggen.

Wie mag een fiscaal attest ontvangen?

Elke burger die op jaarbasis voor minstens 40 euro aan giften overmaakt aan een organisatie die hiervoor erkend is, heeft recht op een attest voor fiscale vrijstelling.

Let wel: Fiscale attesten mogen enkel worden uitgereikt als het om ‘zuivere’ giften gaat!
Als schenkers voor hun steun iets in tegenprestatie ontvangen, zoals advertentieruimte, sponsoring, een maaltijd op jullie solidariteitsetentje of tickets voor een benefietconcert, dan gaat het niet om een ‘zuivere gift’. Dan komt dit bedrag – naar de letter van de wet – niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

Wie mag fiscale attesten uitreiken?

Niet elke organisatie kan zo’n attest afleveren. Dat is ook logisch. Het gaat om openbaar belastinggeld en niet elke kleine vereniging kan zomaar gemachtigd worden om belastingvermindering toe te staan.

Er zijn 3 kanalen om een fiscaal attest aan te bieden aan de schenkers die je 4de Pijler ondersteunen:

1. EEN EIGEN ERKENNING

Een organisatie die fiscale attesten wil uitreiken, moet hiervoor erkend zijn. Een aanvraag kan ingediend worden bij de Minister van Financiën. Deze beslist hierover samen met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die erkenning is geldig voor een maximumperiode van 6 jaar (2 jaar voor een eerste erkenning; 4 jaar voor een tweede erkenning en 6 jaar vanaf de derde erkenning).

Je kan pas erkend worden vanaf het jaar dat volgt op het indienen van je aanvraag. Om in aanmerking te komen, moet je organisatie een VZW zijn, al twee jaar actief zijn en een vrij gestructureerde werking hebben en aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voorwaarden, vereiste formaliteiten en het verloop van de procedure worden uitgelegd op de website van DGD (Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

2. VIA DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Je kan ook een aanvraag voor een projectrekening indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Je krijgt dan een rekeningnummer toegekend waarop giften voor je project gestort kunnen worden. De stichting bezorgt de schenker dan een fiscaal attest.

Een projectrekening openen kan alleen voor een welomschreven project van bepaalde duur. Maar de procedure is eenvoudiger en sneller dan een erkenning door het Ministerie van Financiën. Je hoeft geen vzw te zijn. Daarenboven hoef je zelf niet in te staan voor de administratieve opvolging van de fiscale attesten. Je kan op meerdere momenten per jaar een aanvraag indienen.

Samenwerken met de stichting wekt ongetwijfeld ook extra vertrouwen bij schenkers, die meteen zien dat hun gift goed beheerd en goed besteed wordt. Meer informatie, een aanvraagformulier en de volgende datum waarop je een aanvraag kan indienen vind je op de website: Koning Boudewijnstichting

Een andere mogelijkheid is een fonds ‘vrienden van’ bij de Koning Boudewijnstichting. Sinds 2009 kan je met een groep sympathisanten die een welbepaalde organisatie op een duurzame manier willen steunen, een Fonds ‘Vrienden van …’ oprichten. Het Fonds ‘vrienden van’ draagt dan de naam van die begunstigde organisatie en de ingezamelde fondsen worden overgemaakt aan die organisatie.

Sympathisanten storten hun giften op de rekening van het Fonds. De Koning Boudewijnstichting beheert deze rekening en voorziet dan een fiscaal attest. Een Fonds ‘vrienden van’ wordt opgericht voor 3 jaar, maar dat kan verlengd worden. De begunstigde organisatie moet wel een vzw of een stichting zijn, het Fonds moet jaarlijks minstens 10.000 euro samenbrengen en de giften, legaten, subsidies en toelagen mogen enkel gebruikt worden om de projecten van de begunstigde organisatie te realiseren.

De KBS voorziet een eenmalige oprichtingskost en een werkingskost van 5% op elke uitgave van het Fonds. Alle informatie hierover vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting.

3. VIA EEN ANDERE ORGANISATIE

Je kan eventueel ook een samenwerkingsverband aangaan met een organisatie die erkend is voor fiscale attesten. Die organisatie staat dan in voor de fiscale attesten, meestal mits een kleine vergoeding voor administratieve kosten.

Maar niet alle organisaties doen dit. De letter van de wet stelt dat een erkende organisatie alleen fiscale attesten mag uitschrijven voor haar eigen projecten. Maar ze mag deze projecten wel laten uitvoeren door een andere organisatie. Als een erkende organisatie beslist om fiscale attesten te voorzien voor een project van een andere organisatie, dan wordt deze organisatie in feite mede-eigenaar van en eindeverantwoordelijke voor dat project.

De giften ten bate van dat project moeten daarom ook verplicht op een rekening van de erkende organisatie gestort worden. Nadien kunnen de giften dan doorgestort worden naar het bewuste project, na afhouding van de afgesproken kost voor de administratieve en boekhoudkundige opvolging van de giften.

Een aantal ngo’s, 4de pijlerorganisaties en missiecongregaties voorzien zo fiscale attesten voor derden. Maar zij zullen dat meestal alleen doen voor organisaties waarmee ze een inhoudelijke, thematische of persoonlijke band hebben.

Veel andere ngo’s doen dit echter niet omdat ze de verantwoordelijkheid voor projecten van derden, en ook de administratieve opvolging daarvan, niet willen opnemen.

 

Download hieronder de Powerpointpresentatie van onze infosessie over fiscale attesten op 17 juni 2020

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors