Ngo

 

Wat is een ngo? 

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo) is een organisatie die juridisch onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. 

In de brede betekenis:
Internationaal wordt de term 'ngo' breed gebruikt voor elke autonome burgerorganisatie die zich - onafhankelijke van de overheid - inzet voor een sociaal-maatschappelijk doel (burgerrechten, gezondheid, onderwijs, milieu, klimaat, ...)

In de enge betekenis (België):  
door de minister erkende actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. 
 
In België wordt de term 'ngo' specifiek gebruikt voor de organisaties die door de federale minister van ontwikkelingssamenwerking erkend zijn als niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. 

Voor het ogenblik zijn er in België 86 organisaties door de minister als ngo erkend. Hier vind je de lijst van de erkende ngo's

Meer informatie over de Belgische ngo's vind je op www.ngo-openboek.be. Ngo-openboek is een gegevensbank over en van de ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Deze website biedt een open venster op hun werking. 

Je kan ook terecht op www.11.be, de portaalsite van 11.11.11. Als de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11.11.11 de krachten van meer dan 30 Vlaamse ngo's.

Ook de NGO-federatie, die de stem en de belangen van de ngo's in Vlaanderen behartigt, is ondergebracht bij 11.11.11: www.ngo-federatie.be.

 

Moet je erkend zijn? En wat houdt dat in?

Een organisatie moet erkend zijn als ngo om in aanmerking te komen voor subsidëring of ondersteuning door de Federale Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)  Maar een ngo-erkenning is evenwel geen garantie op subsidies.

Doordat er een uiterst grondige sceening voorafgaat aan de erkenning, is de erkenning bovendien ook een soort 'label' dat aangeeft dat een organisatie verantwoord en efficiënt kan omgaan met de verkregen subsidies en de beschikbare middelen en fondsen. 

Maar je hoeft geen erkenning te hebben om als ontwikkelingsorganisatie actief te zijn en projecten te ondernemen. Ook als 'gewone' vzw kan je aanspraak maken op andere subsidies (regio's, provincies, gemeenten,..), kan je een vergunning verkrijgen om fiscale attesten te voorzien of kan je activiteiten inrichten, fondsen werven, sponors aantrekken, enz...

Wanneer we spreken over ngo-erkenning is het van belang twee niveaus te onderscheiden:

1. Vooreerst heb je de basiserkenning. Dit betreft de eigenlijke ngo-erkenning bij de federale overheid, wat de organisatie zal toelaten om bij deze overheid financiering aan te vragen. Deze erkenning is een soort label dat aangeeft dat de vzw verantwoord en efficiënt de verkregen subsidies voor ontwikkelingssamenwerking kan besteden. Deze ngo’s kunnen projectfinanciering aanvragen.

2. Ngo’s met een grotere beheerscapaciteit kunnen een programma-erkenning aanvragen. Logischerwijs zijn de voorwaarden tot programma-erkenning strenger; gedurende de laatste 7 jaar moet de organisatie 5 jaar middelen hebben ontvangen van DGD, een jaarlijkse omzet hebben van minimum 500.000 €, beschikken over een personeelsbestand van minimum 4 voltijdsequivalenten, ... . Ngo’s met programma-erkenning kunnen vervolgens programma-financiering aanvragen.

 

Hoe kan je als ngo erkend worden?

De weg naar ngo-erkenning is lang en niet vanzelfsprekend. De erkenning wordt geregeld in de wet internationale samenwerking van 19/3/2013 en het Koninklijk Besluit van 14/12/2015.

In principe kan je organisatie erkend worden als die aan de onderstaande criteria voldoet. Je moet dus wel minstens een semi-professionele organisatie zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Feitelijk is het echter niet mogelijk om als 4de Pijler de komende jaren een aanvraag tot erkenning in te dienen. Toenmalig minister van ontwikkelingssamenwerking Charles Michel lanceerde in 2014 een nieuwe erkenningsronde voor alle ngo's. Die erkenningsronde werd afgesloten op 31/12/2014. Na een grondige screening door externe consultancybureau's, ontvingen 86 organisaties intussen een erkenning of een verlenging van hun erkenning als ngo.

De nieuwe erkenningen zijn geldig van 1 januari 2017 voor een periode van 10 jaar. Het is echter niet duidelijk wanneer de overheid opnieuw een erkenningronde zal inrichten. Vermoedelijk zal het pas na 2019 opnieuw mogelijk zijn om een erkenningaanvraag in te dienen.

Criteria voor erkenning:

>> als vzw of internationale vzw opgericht zijn volgens de wet van 27 juni 1921

>> ontwikkelingssamenwerking als belangrijkste maatschappelijk doel hebben

>> minimum 5 jaar relevante ervaring hebben

>> beschikken over een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak

>> autonoom zijn (geen personen van DGD of kabinet van de minister in de raad van bestuur)

>> een jaarlijkse omzet hebben van minimum € 50.000, subsidies van federale ministerie OS niet meegerekend. Hierbij moet de organisatie bewijzen autonoom te kunnen functioneren, en zodoende, de continuïteit van haar werking verzekeren

>> beschikken over een minimum personeelsbestand van 2 voltijdsequivalenten. Dit kunnen personen zijn met een arbeidscontract als met een vrijwilligersovereenkomst

>> beschikken over een dubbele boekhouding

>> beschikken over een performant systeem van organisatiebeheersing, dat toelaat projecten te beheren en de continuïteit van de werking te verzekeren. Dit houdt in dat de organisatie een planmatige aanpak moet hebben, dat voorvloeit uit een meerjarenprogramma, en dat tevens een financieel plan inhoudt

 

Log in om reacties te plaatsen