logo

Stichting

Organisatievormen

Stichting

Wat is een stichting?

Stichtingen zijn organisaties zonder winstoogmerk met een zelf opgebouwde en betrouwbare inkomstenbron afkomstig van een schenking of kapitaal. Ze hebben een eigen bestuur, kunnen opgericht worden door natuurlijke of rechtspersonen en streven educatieve, culturele, godsdienstige, sociale of andere maatschappelijke doeleinden na. Dat doen ze door steun te verlenen aan verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, individuen of door zelf programma’s op te zetten.

Zowel een VZW als een stichting naar Belgisch recht zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Het grote verschil is dat een vzw werkt zonder inbreng van eigen kapitaal. Een stichting wordt vaak door één of enkele personen opgericht, mét inbreng van eigen kapitaal, dat dan een eigen leven begint te leiden. Een stichting heeft ook geen algemene ledenvergadering, enkel een raad van bestuur. Een vzw heeft beiden. Een stichting moet bovendien verplicht worden opgericht door een authentieke akte (via een notaris) terwijl een vzw d.m.v. een onderhandse akte mag worden opgericht.

NB: In Nederland komt de term “stichting” overeen met onze term van vzw (vereniging zonder winstoogmerk). De Belgische organisatievorm van “stichting” komt in Nederland dan weer overeen met de term “vermogensfonds”.

Private stichtingen en stichtingen van openbaar nut

De wet maakt een onderscheid tussen private stichtingen en stichtingen van openbaar nut. Een private stichting streeft een belangeloos doel na, maar heeft een privaat karakter en wordt opgericht via een notariële akte. Een ‘stichting van openbaar nut’ dient erkend te worden via een Koninklijk Besluit.
Het opzetten van een private stichting is heel wat eenvoudiger dan het opzetten van een stichting van openbaar nut. Vandaar dat deze stichtingsvorm ook wel gehanteerd wordt voor een publiek belangeloos doel. De wet laat overigens toe dat een private stichting omgezet wordt in een stichting van openbaar nut als de voorwaarden daartoe voldaan zijn.

Stichtingen zijn sinds lange tijd actief in België, maar kregen pas voor het eerst een juridisch kader in de wet van 2 mei 2002 betreffende VZW’s en de stichtingen. De benamingen ‘private stichtingen’ en ‘stichtingen van openbaar nut’ zijn sindsdien ook juridisch beschermd.

Meer informatie

Stichtingen zijn bij het grote publiek behoorlijk onbekend. Om daar verandering in te brengen verenigden meer dan 80 Belgische stichtingen zich in het ‘Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw’. Bij het ‘Belgisch Federatie voor Philantropische Stichtingen vzw’ kan je terecht voor advies, juridische informatie en begeleiding.

Op onze website kan je onder het financiële luik van het handboek meer informatie terugvinden over de Belgische stichtingen die specifiek met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors