logo

Ben je goed verzekerd?

Project organiseren

Ben je goed verzekerd?

Vrijwilligers verzekeren binnen je 4de Pijlerwerking: Hoe zit dat nu juist?

4de Pijlers werken zeer enthousiast en met veel vrijwilligersinzet aan de verwezenlijking van de projecten. Maar vroeg of laat loopt er wel eens iets mis. En dan is er materiële of, erger nog, lichamelijke schade…

Voorkomen is natuurlijk best. Je goed informeren en de risico’s goed inschatten is belangrijk. Maar hoe kan je deze risico’s verzekeren? Wat is verplicht? En hoe voorkom je dat je zelf persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld?

1. Zijn jullie een feitelijke vereniging of een vzw?

Bij een feitelijke vereniging zijn de leden individueel aansprakelijk wanneer aangegane verbintenissen of afspraken niet nagekomen worden (Bijvoorbeeld: gehuurd materiaal is beschadigd, er blijft een financiële put na een benefiet, het dak van de school die je bouwde in het Zuiden stort in en jullie worden verantwoordelijk gesteld,… ).

Bij een vzw is de vzw aansprakelijk en wordt het privébezit van de leden gevrijwaard (behalve bij ernstige fouten).

2. Wie is vrijwilliger?

Je bent vrijwilliger als:

 • Je zet jezelf in voor een organisatie (vb. Je helpt mee op de kerstmarkt, je zit in het bestuur van een 4de Pijler, je reist mee naar het Zuiden om het project te helpen realiseren,..)
 • Je verdient er geen geld mee –
 • Niemand verplicht je om dit te doen.

Je bent dus geen vrijwilliger:

wanneer je geld schenkt of deelneemt aan een activiteit, zoals een solidariteitsetentje of een benefietconcert, …
ook stagiairs zijn geen vrijwilligers: Stagiairs in het kader van een opleiding vallen niet onder de vrijwilligerswet. Bekijk samen met je kandidaat-stagiair en zijn onderwijsinstelling welke verzekering voorzien is vanuit de school en wat de concrete afspraken zijn, zodat niemand voor verrassingen komt te staan…

3. Mag iedereen ‘vrijwilligen’?

Iedereen mag vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk doen, maar soms moeten er wel wat formaliteiten vervuld worden. Ontvang je, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, een leefloon of een ziekte-uitkering, dan moet je dat vrijwilligerswerk vooraf melden en hier toestemming voor vragen. Meer info over al die formaliteiten lees je op de webiste www.kamiel.info

4. Welke verzekeringen moet je als 4de pijler voorzien voor je vrijwilligers?

A. Burgerlijk Aansprakelijkheid

Als VZW ben je verplicht om je vrijwilligers te verzekeren tegen schadeclaims van derden via een verplichte verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid. Dat kan je doen bij een privéverzekeraar. Maar je kan ook beroep doen op een gratis BA-verzekering.

Omdat de Wet op het Vrijwilligerswerk deze verzekering sinds enkele jaren verplicht voor elke vereniging, werd door de overheid een aanbod uitgewerkt met een gratis BA- verzekering voor lokale verenigingen.

Tot einde 2017 werd deze verzekering via de provincies aangeboden. Door de beslissing om taken van de provincies in te krimpen, zijn de provincies hiervoor niet meer bevoegd. Vanaf 1 januari 2018 biedt de Vlaamse Overheid daarom de gratis vrijwilligersverzekering aan.

Vooral organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering. De verzekering is geen vervanging van de jaarverzekering van leden en vrijwilligers bij een vzw of lokale afdeling van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren. De polis dekt maximaal 100 gratis vrijwilligersdagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering voor één vrijwilliger.

Jullie vereniging kan daar dus ook op intekenen. Meer informatie hierover op de website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk, Daar kan je ook meteen doorklikken naar een aanvraagformulier.

Als feitelijke vereniging heb je geen wettelijke verplichting, maar raden wij ten zeerste aan om deze verzekeringen toch aan te gaan. Geen verplichting betekent niet dat je niet aansprakelijk kan gesteld worden!

B. Lichamelijke ongevallen

De verzekeringsplicht betreft alleen de burgerlijke aansprakelijkheid, maar de polis aangeboden door de provincies dekt je vrijwilligers ook tegen lichamelijke ongevallen. Nochtans moeten de vrijwilligers daarvoor in de eerste plaats terugvallen op hun eigen ziekteverzekering. Via hun ziekenfonds of, in het buitenland, via een reisverzekering. Bij missies in het buitenland is het dus belangrijk om bij jullie vrijwilligers aan te dringen om in eigen naam een goede reisverzekering af te sluiten. Of hen vanuit jullie organisatie zo’n reisverzekering aan te bieden

Maar ook dat dekt misschien niet alle kosten. Daarom is het ook aangeraden om dit eventueel aan te vullen met een polis ‘Lichamelijke ongevallen vrijwilligers’ via een verzekeraar.

 • Lees de verzekeringspolis altijd grondig.
  Check de ingangsdatum, de verzekeringsduur, het verzekerde bedrag, het eventuele eigen risico… enz.
 • Maak ook afspraken met je vrijwilligers in een afsprakennota.
  Daarin beschrijf je wie waarvoor instaat: Welke verzekering voorziet de organisatie? Welke verzekering moeten ze zelf voorzien? En wat zijn de afspraken over andere kosten: Welke vergoedingen zijn voorzien? Wie betaalt de vervoers- en verblijfskosten? Wat is hun taak en hun opdracht en wat wordt er van hen verwacht? Op welke ondersteuning kunnen ze beroep doen bij problemen? Enz.. (Jint stelde hiervoor een inspirerend kwaliteitskader op).
  Werk je met stagiairs, check dan bij de onderwijsinstelling welke verzekering voorzien is vanuit de school en wat de concrete afspraken zijn.

C. Verzekeren van activiteiten

Indien je activiteiten organiseert (bv. fondsenwerving ) waar ook buitenstaanders aan deelnemen, maak dan een inschatting van de risico’s. Voor een lezing of infoavond is een extra verzekering vermoedelijk niet nodig. Maar organiseer je een sponsorloop of sportwedstrijd, dan is het misschien toch aangewezen om een verzekering lichamelijke letsels te voorzien voor de deelnemers. Geef alleszins op voorhand duidelijke informatie aan de deelnemers om discussies achteraf te vermijden.

D. Huur van materiaal

Indien je materialen huurt (vb. muziekinstallatie voor een benefietconcert), lees dan goed de voorwaarden. Soms ben je verplicht om een bijkomende verzekering te nemen. Soms is dat niet verplicht, maar wordt schade of verlies wel aangerekend aan de huurder.

Meer informatie of advies

Op de website van Scwitch vind je een interessant overzicht van de mogelijkheden en verplichtingen voor VZW’s inzake verzekeringen: www.scwitch.be.

SCWITCH is een initiatief van de socio-culturele sector om organisaties en verenigingen zakelijk wegwijs te maken en bij te staan. Je kan eventueel ook steeds met hen contact opnemen met een dergelijke vraag.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors