logo

Kinderrechten – Principe 2: Non-discriminatie

Kinderrechten – Principe 2: Non-discriminatie

Kinderrechten – Principe 2: Non-discriminatie

Principe 2: Non-discriminatie

Deze maand maken jullie kennis met principe twee van onze start-up kit “non-discriminatie”. In dit principe gaan we na waarom het essentieel is om te weten in welke context je werkt. Daarnaast zullen we de verschillende manieren waarop je aandacht kunt geven aan kwetsbare groepen bekijken. Tot slot evalueren we de eigen werking door te kijken in hoeverre jouw organisatie de samenleving weerspiegelt waarin je werkt.

waarom is aandacht voor ‘non-discriminatie’ belangrijk?

Een van de basisbeginselen die aan de mensenrechten ten grondslag ligt, is de gelijkheid van alle mensen. Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” Een logische afgeleide van het gelijkheidsbeginsel is het beginsel van non-discriminatie1 . Dit is ook een van de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag.
Maar wanneer hebben we nu te maken discriminatie? Er is sprake van discriminatie zodra personen die in eenzelfde situatie verkeren, op een verschillende manier worden behandeld, zonder dat er hiervoor een objectieve reden bestaat en ze redelijkerwijze gerechtvaardigd kan worden.

Het is van belang om erop toe te zien dat geen enkel kind of jongere geschaad, bevoorrecht, gestraft of ontnomen wordt van een recht onafhankelijk van zijn of haar ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, eigendom, handicap, geboorte of andere status.

In welke context werk je?

Om een idee te hebben van de impact van jouw project is het absoluut noodzakelijk om de context waarin je werkt door en door te kennen. Een eerste manier om hier een beter zicht op te krijgen, is te kijken naar wat er al leeft in je projectregio.

 • Stelling 1 & stelling 2: Ik ben op de hoogte van de verschillende bevolkingsgroepen die leven in mijn projectregio en hun onderlinge verhouding. & Ik heb weet van stigmatisering van bepaalde groepen in de projectregio.

Onze samenleving is doordrongen met stigma. Je zal jezelf erop betrappen dat het heel moeilijk is om niet te stigmatiseren want het gebeurt vaak onbewust. Stigmatisering is een subjectief proces waarbij bepaalde kenmerken of stigma’s aan een persoon of groep worden toegekend. Het kan leiden tot vooroordelen, discriminatie en een vertekend zelfbeeld. Zo zouden alle immigranten profiteurs zijn en vrouwen niet kunnen autorijden. Vaak ligt stigmatisering ten grondslag aan het gedrag van een enkeling dat voor representatief wordt gehouden voor de hele groep. Met name de media zouden hierin een belangrijke rol spelen. Niet iedereen komt met alle lagen van de bevolking in aanraking of weet hoe de dagelijkse realiteit van een andere groep uit de samenleving eruit ziet. Mensen kunnen ook blind zijn voor hun eigen privilege. Probeer een beeld te krijgen van het totale plaatje.
De tips & tricks omtrent deze stellingen, alsook diegene dat nog volgen vindt u in onze volledige start-up kit.

 • Stelling 3: Ik ben op de hoogte van het lokale, regionale en/of nationale beleid omtrent non-discriminatie.

  Er bestaan op internationaal vlak verscheidene belangrijke internationale instrumenten, wat betreft de rechten van de mens. Zo is er het IVRK, de UVRM, de twee VN-verdragen van 1966. Al deze verdragen voorzien in een bepaling die stelt dat de rechten die worden opgesomd, zonder onderscheid moeten worden toegepast.
  Om meer specifiek de strijd aan te gaan met wijdverspreide vormen van discriminatie werden andere verdragen opgesteld. Zo heb je bijvoorbeeld het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie, dat er is gekomen als een reactie op verschillende vormen van racistisch beleid. Daarnaast is er ook het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, en ook het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
  Belangrijk is dus om te weten welke verdragen jouw projectland heeft, kortom: dat je op de hoogte bent van de internationale en regionale instrumenten.

 

Mijn project – Doelgroep

 • Stelling 4 & stelling 5: Mijn project is voor alle kinderen en jongeren toegankelijk. Ik maak geen onderscheid tussen kinderen en jongeren van verschillende bevolkingsgroepen. & Mijn project heeft speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren (bv. kinderen en jongeren met een beperking, van een etnische minderheid, weeskinderen, straatkinderen, etc.).
  Kinderen en jongeren die het meest hulp nodig hebben, zijn vaak het moeilijkst te bereiken omdat ze geïsoleerd zijn van de samenleving en soms letterlijk niet te zien zijn in het dagelijks leven. Deze kinderen en jongeren worden in vele gevallen niet bereikt door de overheid of de civiele maatschappij omdat ze een andere aanpak vereisen. De plaatselijke culturele normen bepalen of het kind of de jongere al dan niet kan deelnemen.
  Soms is er een extra inspanning van jouw kant nodig om bepaalde groepen te accommoderen. Wees eerlijk hoever je hierin kan gaan (qua budget, personeel, etc…). Kijk hiernaar met een open en creatieve blik zodat je het meeste realiseert met weinig middelen.
 • Stelling 6: Ik werk samen met lokale, regionale en/of nationale organisaties die instaan voor inclusie en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving.
  Niet iedereen zal bij jouw project terecht kunnen. Vandaar is het goed te weten waar de kwetsbare groepen die niet bij jou terecht kunnen wel heen kunnen. Dit geldt voor kinderen en jongeren met een handicap, maar evengoed voor andere specifieke doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een drugverslaving, tienermoeders, etc. Deze kinderen en jongeren hebben gespecialiseerde hulp nodig en worden dan ook best begeleid door gespecialiseerde instellingen of organisaties. Een doorverwijsfunctie is heel waardevol.

 

 

 • Stelling 7 & stelling 8: Non-discriminatie is opgenomen in de visie en missie van mijn organisatie. & Er is aandacht voor representatie van de verschillende bevolkingsgroepen binnen mijn (lokale partner) organisatie.
  Voeg jij de daad bij het woord als het over non-discriminatie gaat? Nu we een idee hebben van de context waarin we werken, wat de eventuele kwetsbare groepen zijn en hoe je deze (wel of niet) kan accommoderen, is het tijd om de eigen werking onder de loep nemen. Het is van belang om een zo eerlijk mogelijke analyse te maken en jezelf hierover blijvend vragen te stellen.

 

 • Stelling 9 & stelling 10: Iedereen in mijn organisatie heeft oog voor non-discriminatie en draagt deze attitude uit. & Mijn doelgroep kent en volgt de non-discriminatie-principes van mijn organisatie.
  Het kan zijn dat jouw organisatie een non-discriminatiebeleid heeft aangenomen maar dit wil nog niet zeggen dat het in de praktijk door iedereen nagevolgd wordt. De plaatselijke culturele normen kunnen heel wat roet in het eten gooien. Het is van belang om te weten te komen welke vooroordelen, stigma en taboes gelden in de context waarin je werkt en hoe je werknemers en vrijwilligers hier tegenover staan. In sommige samenlevingen is het bijvoorbeeld ‘vanzelfsprekend’ dat kinderen en jongeren werken als bediende of ‘nanny’ en als huisslaaf worden behandeld, of lijfstraffen worden getolereerd zonder dat er vragen bij gesteld worden. Daarnaast wordt er niet enkel gediscrimineerd door medewerkers maar ook door de doelgroepen van jouw project. Het is van belang om hier speciale aandacht aan te besteden.

Via deze tien stellingen willen we duidelijk maken op welke manier je je organisatie een non-discriminatie-organisatie maakt en hoe je dit kan uitvoeren. Kortom kan dit samengevat worden in: Toon het goede voorbeeld en vertolk een positief rolmodel. Toon dat je tolerant bent voor ALLE kinderen en jongeren ongeacht de leeftijd, gender, afkomst of religie, en spreek je uit tegen discriminatie.

Wil je meer info, dan kan je hieronder de volledige start up-kit downloaden.

 

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors