Kamutamba Guesthouse

 • Stijn Gijbels
 • Domeinstraat 38
 • 3010 Kessel-Lo
 • +260973372044
 • BE65 7350 3929 5896
 • KREDBEBB
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via Koning Boudewijnstichting
Missie

In een land als Zambia is er sinds een tiental jaar een gestage economische groei van 8%. Dit heeft ertoe geleid dat er in de steden een grote middenklasse is ontstaan en dat er heel veel economische activiteit is waar te nemen. Dit valt uiteraard zeer positief te noemen maar in de praktijk blijkt ook dat er een groeiende ongelijkheidskloof ontstaat tussen de werkende middenklasse en de rest van de bevolking (nog steeds het merendeel), vooral deze op het verarmde platteland.

Wij geloven dat de stijgende economische activiteit en de groeiende groep kapitaalkrachtige consumenten kansen biedt om de ongelijkheidskloof te helpen dichten. Indien een sociale organisatie op een doordachte en economisch verantwoorde manier de mogelijkheid krijgt commerciële activiteiten te ontwikkelen kan zij in staat zijn om op eigen krachten fondsen te genereren. Deze gelden kunnen dan aangewend worden om de levenskwaliteit van de zwakkeren in de samenleving gevoelig te verbeteren.

Lees meer

Historiek

Stijn en Katleen, de werkers in het Zuiden, hebben als koppel 2 jaar gewerkt voor de Nederlandse NGO "Give the Children of Mpongwe a Future" in Zambia. Zij hebben daar samen met de lokale bevolking gewerkt aan de bouw van een technische school, een organisch landbouwproject, de uitbating van een guesthouse en aan verscheidene kleinere projecten voor wezen en kansarme vrouwen en jongeren.

Toen het contract daar bijna afgelopen was, werden zij aangesproken door de mensen van het St. Theresa Mission Hospital met de vraag of zij hen niet konden adviseren bij de bouw van een eigen guesthouse met conferentie ruimte en restaurant. Het hospitaal kampt met een chronisch gebrek aan werkings- en investeringsmiddelen en wil de tekorten op haar budget aanvullen door het ontwikkelen van eigen economische activiteiten. Het hospitaal had met eigen middelen reeds 2 kamers en de ruwbouw van een conferentieruimte gerealiseerd maar heeft onvoldoende eigen fondsen om het project verder uit te bouwen. Nadat samen met de mensen van het hospitaal management een gedetailleerd business-en werkplan werd opgesteld en het gehele project kritisch werd geëvalueerd kwam men tot de conclusie dat er:
-een duidelijke vraag is naar het project vanuit de lokale gemeenschap en er een groot maatschappelijk draagvlak is.
-meer dan voldoende capaciteit aanwezig is om het project ook op lange termijn leefbaar te houden.
-een sterk economisch draagvlak is om de gewenste inkomsten uit het guesthouse ook effectief te kunnen genereren.
Stijn en Katleen hebben zich geëngageerd om het project volledig uit de werken met de mensen van het hospitaalmanagement, actief aan fondsenwerving te doen en ter plaatse de bouw en de opstart van het guesthouse te gaan begeleiden.
Zij zetten actief in om de lokale mensen op te leiden (capaciteitsopbouw) zodat zij na enkele jaren (maximaal 1 jaar na de volledige oplevering van de bouw) in staat zijn om het project volledig in eigen handen te nemen.

Lees meer

Werkgebied in het Zuiden
 • Zambia
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
Thema's
 • Economie
 • Gezondheidszorg
 • Infrastructuur

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • St. Thersa mission Hospital, Ibenga
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Provincie Vlaams Brabant
 • Leuvens Netwerk Noord-Zuid
 • Academics for Development
 • Bouworde
 • Afrikafilmfestival

Activiteit in Vlaanderen
 • Leuven, Vlaams-Brabant

Belangrijke informatie voor donoren

Kamutamba guesthouse