Helping Hands

 • Cor de Bresser
 • Pastorijstraat 37
 • 2382 Ravels -België
 • 0473 18 18 08
 • 733-0340156-07
 • KREDBEBB

Bakoteh Crisisopvang voor dakloze Kinderen.

 

Het ministerie van social welfare in The Gambia heeft een tweetal opvanghuizen voor dakloze kinderen.

In Basse in het uiterste oosten van Gambia en in Bakoteh. Hier worden de zwerfkinderen en andere dakloze kinderen tot 15 jaar eerst opgevangen alvorens ze geplaatst kunnen worden in een van de weinige kindertehuizen in Gambia. Op dit moment verblijven er 52 kinderen die wachten op een plaatsje.

Een plaats heeft ook te maken met de financiële haalbaarheid om een kind op te nemen.

Ook worden hier wel dakloze bejaarden ondergebracht die nergens anders terecht kunnen.

De overheid beschikt niet over voldoende middelen om de crisis opvang te betalen. Daarom vraagt men financiële hulp om deze huizen te steunen.

Kontaktpersoon: Fanta Bai Secka, Ministry of Social Welfare

PROJECT MANAGEMENT FACT SHEET

 

1

Belangrijkste organisatie

Ministerie van Sociaal Welzijn

2

Adres organisatie

Banjul, Gambia

3

Project partners

Child and Environmental Development   Association

4

Email

Baisecka24@hotmail.com

5

Telefoon

+220 4228843

6

Contact persoon en functie

FantaBaiSecka

Directeur Ministerie   van Sociaal Welzijn

+220 9919197

 

 

PROJECT’S FACT SHEET

 

 

1

Naam   van project

LIVING HOPE PROJECT

2

 

Bescherming kwetsbare   kinderen en ondersteuning gezinnen

3

Doelstellingen

Ondersteuning sociale bescherming   kwetsbare kinderen en re-integratie in gezin

4

doelgroepen

-          weeskinderen, alleenwonende   kinderen;

-          kinderen   bedreigd door ziektes (b.v. HIV/Aids

-          kinderen   betrokken bij migratie op jonge leeftijd/ vol risico’s

-          uitgebuite,   werkende kinderen

-          kinderen,   slachtoffers van gedwongen prostitutie

5

Voornaamste hulp aan de   kinderen

-          Onderdak, voedsel en kleding

-          Medische en psychologische   zorg

-          Hulp bij   vrijwillige terugkeer in gezin / gemeenschap

-          School, opleiding,   beroepsonderwijs

-          Projecten   voor hulp bij verkrijgen inkomen gezin/ gemeenschap

6

Projectduur

12 MAANDEN

7

Bedrag vereist voor financiering

GMD   392500 (drie honderd twee en negentig,duizend vijf honderd Dalasis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS

 

Child and Environmental Development Association- The Gambia (CEDAG)

 

De CEDAG is een NGO (niet-gouvernementele organisatie), opgericht in 2001, ingeschreven bij de instelling voor NGO zaken, en lid van de Vereniging van NGO organisatie: TANGO. Het bestuur van CEDAG bestaat uit 7 leden.

 

Onze visie is een wereld waar elk kind gelijke toegang heeft tot hulp en waar hun rechten gerespecteerd en gehonoreerd worden.

 

Onze missie is de bescherming van kinderen en het bevorderen van activiteiten die hun fundamentele recht op menswaardigheid zeker stellen.

 

CEDAG werkt zeer nauw samen met het Ministerie van Sociaal Welzijn: er is een al een beginsel overeenkomst getekend door de twee partijen.

 

CONTEXT VAN PROJECT

 

Gambia heeft een bevolking van 1.5 miljoen en een bevolkingsgroei van 2.2 %. Gemiddeld krijgt elke vrouw 4.7 kinderen. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) is de bevolking sterk toegenomen, van 37.1 % in 1993 tot 50.4 % in 2003. Meer dan 60 % van de bevolking is jonger dan 25. De economie van Gambia is hoofdzakelijk gebaseerd op toerisme en het verbouwen van aardnoten.

 

Het project zal de expertise gebruiken van die in de afgelopen jaren is verworven door het Gezondheids- en Sociale Centrum Health van Bakoteh, kinderopvang en kindertehuis, ontwikkeld binnen het PAO program (een methodologie die internationale bescherming en re-integratie van kinderen bewerkstelligt).

 

Dit project gaat zorgvuldig onderzoeken wat de huidige ontwikkelingen zijn op het gebied van preventie, of er innovatieve strategieën op dit terrein in opkomst zijn die betrekking hebben op bovengenoemde problemen.

 

De ontwikkelingsindicatoren hieronder tonen het profiel van een ontwikkelingsland met een hoog geboortecijfer, lage sterfte cijfers en kindersterfte cijfers, in relatie tot demografische ontwikkelingen. Het aantal kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbare jaren is gemiddeld zes. Andere indicatoren, namelijk wat betreft economie, armoede en sociale indicatoren tonen hieronder het volgende:

 

Armoede en Sociale Indicatoren

 • Armoede per hoofd van de bevolki       86% van de bevolking
 • Onder armoede grens 60% van de bevolking
 • Analfabetisme onder volwassenen   37%
 • Kinderen ingeschreven bij basisonderwijs   60.0%
 • Verhouding meisjes jongens in basisonderwijs 65%
 • Sterftecijfer onder de 5135 per1000B*
 • Kraamvrouwensterfte730.0 Per 100,000
 • Bevolking zonder toegang tot veilig water37%
 • HIV/AIDS bij volwassenen (15-49 jaar) 2.1%
 • HIV/AIDS-1       1.2%
 • HIV/AIDS-2               0.9%
 • Schatting dat 3000 mensen HIV positief zijn (2005)
 • Schatting dat 3000 besmet zijn met HIV/AIDS
 • (2003 UN AIDS rapport) 24000
 • Straat kinderen(Ishra 2004)         400
 • Bedelend (45%)
 • Afvalhopen doorzoekend (47%)

 

 

UITEENZETTING PROBLEEM

 

Het onderzoek uit 2004 van het Ministerie van Sociaal Welzijn naar seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen, dat mede mogelijk werd gemaakt door UNICEF, toont dat het aantal straatkinderen en misbruikte kinderen ontzettend snel stijgt. De noodzaak om deze voortdurende toename in Gambia aan te pakken is tweeërlei.

Het probleem van straatkinderen is in toenemende mate een wereldwijd probleem, en nog meer in Gambia, waar grote aantallen kinderen, soms pas drie jaar oud, op straat leven. Dit was vóór de overgang naar een markteconomie ongekend, maar het is nu een steeds groter wordend probleem in de grote en middelgrote steden. Dit probleem moet dringend worden aangepakt, aangezien het bedreigend is voor de structuur van de samenleving zelf. Er zijn geen officiële statistieken over het aantal, maar het Ministerie van Sociaal Welzijn heeft meer dan 400 kinderen geregistreerd met wie zij werkt, van wie er sommige jonge migranten zijn.

 

In Gambia zien de grote aantallen gemarginaliseerde kinderen, die van hun jeugd beroofd zijn, zich genoodzaakt hun kostje bijeen te scharrelen in een omgeving vol misdaad, ellende, misbruik en uitbuiting. Zij leven op perrons, in bouwputten, op trottoirs en sloppenwijken. De snelle urbanisatie, hoge werkloosheid en zware armoede hebben de toename van het aantal kinderen dat op straat leeft tot gevolg. De voornaamste oorzaken zijn:

 

v Extreme armoede resulterend in huiselijke conflicten en geweld noopt kinderen de school te verlaten en geld te gaan verdienen.

 

v Mishandelde kinderen voelen zich niet gewenst en worden weggestuurd of lopen weg uit huis. Zij belanden dan op straat.

 

v Sommige kinderen gaan weg van huis na een ziekte of een sterfgeval in het gezin.

 

v In de meeste gevallen is de vader alcoholist of de moeder prostituee , zij gaan ook op straat leven.

 

Voorhanden zijnde gegevens tonen aan dat straatkinderen in Gambia het risico lopen slachtoffer te worden van geweld en misbruik, en te worden uitgesloten van diensten die essentieel zijn voor hun gezondheid en ontwikkeling. Het doel van dit project is om risico’s te verminderen, betere toegang te creëren tot onontbeerlijke diensten , zoals onderwijs, gezondheid, advies aan gezinnen, terugvinden van gezinnen, mediation, hereniging en re-integratie van verloren gewaande straatkinderen.

 

Gegevens van het Gezondheids- en Sociaal Centrum in Bakoteh en het kindercentrum en kindertehuis van de Standard Chartered Bank tonen aan dat er binnen Banjul en directe omgeving een aanzienlijke toename is van kinderen die op straat wonen. Dit is iets zeer zorgwekkends waarvoor hulp gewenst is.

 

Volgens een studie uit 1995 van het Ministerie van Sociaal Welzijn en Action Aid International-Gambia en wereldwijde studie werken de meeste straatkinderen in de stedelijke gebieden van Gambia op straat, maar gaan zij ’s avonds naar huis, of slapen zij in de garage. Slechts ongeveer 2% van de straat kinderen brengen dag en nacht door op straat. Echter, van de onderzochte kinderen zei 55% van de meisjes en 87% van de jongens dat zij gemiddeld alleen overdag op straat werkten.

 

In verband hiermee heeft de regering van Gambia een wet van kracht doen gaan ter bescherming van kinderen in Gambia via de bepaling van de kinderwet van 2005 en heeft de CRC (conventie voor de rechten van het kind) ondertekend.

 

DE NOODZAAK OM HET PROBLEEM AAN TE PAKKEN

 

Straatkinderen zijn niet alleen in Gambia te vinden, maar extreme armoede ondermijnt het gezinsverband en noopt kinderen om hun heil te zoeken op straat in de hoop op een

betere en zonniger toekomst. Slechts weinig NGOs in Gambia komen met hulpprogramma’s voor de straatkinderen. Zij zijn er het allemaal over eens dat elke echte oplossing afhangt van onze algemene betrokkenheid om de oorzaken vast te stellen en daartegen de strijd aan te binden.

 

Een aantal prioriteiten zijn duidelijk te onderscheiden

 • Toegang tot onderwijs en strijd tegen      analfabetisme,
 • Vermindering van armoede,
 • Verbetering van de economische situatie van      de gemeenschappen,
 • Bescherming en bevordering van de rechten van      het kind,
 • Het instellen van een geëigend wetgevend – en      rechtssysteem en institutionalisering van de democratie

 

De volgende behoeften van de stuurgroep werden door de regering van Gambia opgesteld (en maken deel uit van de gestelde prioriteiten):

 • Bescherming van de basis rechten van het kind (voedsel, gezondheid, onderdak, kleding, psychische veiligheid, onderwijs, bescherming tegen economische uitbuiting )
 • Mobilisatie en opleiding van volwassenen die hen kunnen beschermen.

 

Algeheel doel van het project

 

Het lange termijn doel van dit project is de sociale omstandigheden van kwetsbare kinderen in Gambia te verbeteren. Wij gaan onze ervaringen delen en samenwerken met de plaatselijke overheden en andere organisaties die met (de) kinderen werken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe sociale maatregelen om de behoeften van de kwetsbaren te lenigen met actieve deelname van de belanghebbenden.

 

Op korte/ middellange termijn is het doel van dit project:

 • Re-integreren van kinderen met hun gezin in      Gambia
 • Zorgen voor sociaal-economisch herstel van      deze kinderen
 • Bieden tijdelijke opvang ter bescherming tegen      straatleven en scheppen van meer kansen op beter leven via sociale      re-integratie
 • Geven van mogelijkheden tot kwaliteit- en      beroepsonderwijs
 •  

Het project heeft twee belangrijke specifieke doelstellingen:

 • Het voorkomen van en het beschermen van de kinderen      tegen het straatleven, seksueel misbruik, uitbuiting en drugshandel via      verbetering van de sociale omgeving, onderwijsaanbod, scholing en opleiding,      en door de kwaliteiten van hun ouders en gemeenschappen te versterken om      hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen.
 • Implementatie van duurzame en geïntegreerd psychologische      en economische herstelprocedures en gezamenlijke samenhangende verbetering      van het systeem of de benadering van kinderproblematiek in Gambia.

 

Via het bereiken van de gewenste doelstellingen en doelen, en met de actieve deelname van de belanghebbenden zal het project het sociaal-economisch herstel van de belanghebbenden veilig stellen door hen weer terug de maatschappij in te leiden: vanaf het eerste contact tot en met de re-integratie, opleiding en plaatsingsmogelijkheden. Het volledige proces van herstel zal kinderen de kracht geven voor en inzicht over hun werkelijke verantwoordelijkheid, hun zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten om uiteindelijk verantwoordelijke mensen te worden, die een bijdrage leveren aan de maatschappij die hen eens heeft afgewezen.

 

STAPPENPLAN PROJECT

Ten einde als instelling kwaliteit te leveren en het korte termijn doel te halen en de weg te bereiden voor het lange termijn doel, zijn de volgende strategieën bedacht.

 

Stap 1: Verbeteren sociaal-medische ondersteuning

 

Er zullen verscheidene bewustwordingsprogramma’s worden uitgevoerd om meer vrijwilligers uit de gemeenschap en ouders erbij te betrekken. Het doel deze programma’s is ook de ouders te betrekken bij het onderwijs- en opleidingsproces van hun kinderen en bij de bevordering van de volksgezondheid en betere voedingspatronen. De hulp aan belanghebbenden bestaat uit systematische zorg, zowel medische en psychologische, als voedingszorg, re-integratie in het gezin of land van herkomst, en het scheppen van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Stap Twee: Bescherming van kwetsbare kinderen door middel van scholing, onderwijs- en opleidingskansen

 

Versterken van hulpbronnen, persoonlijke, technische en institutionele, om de methoden en activiteiten voor het bereiken van de doelstellingen te standaardiseren. Deze doelstellingen zullen kwantitatief en kwalitatief gemeten worden. Om dit alles te bereiken zal de noodzakelijke scholing (niet-regulier, regulier en beroepsonderwijs) gegeven worden aan kinderen die gere-integreerd zijn in hun gezin en hun land van herkomst. En eveneens trainingssessies aan opleiders (indirecte belanghebbenden) om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen.

 

Stap drie: Microkrediet hulpprogramma

 

Een van de unieke aspecten van dit programma is dat het de oorzaak waarom kinderen op straat gaan leven aanpakt. Armoede is een onderdeel van die oorzaak. Kinderen die een opleiding hebben gevolgd of volgen, krijgen financiële ondersteuning in de vorm van een lening die over een toereikende periode uitbetaald wordt. Dit om er zeker van te zijn dat de kinderen niet weer op straat gaan leven of een poging wagen naar een ander land te migreren. Wij denken dat als een kind zich actief met werk bezighoudt, zijn prestaties hem zijn traumatische herinneringen aan zijn leven op straat helpen vergeten. Dit programma is tevens een bemoediging voor de ouders om de ontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen.

 

Project Activiteiten

 

 1. Verbeteren sociaal- medische ondersteuning voor kinderen

 

1.1  Voedingszorg voor 50 kinderen

1.2  Medische- en psychologische zorg voor 50 kinderen

1.3  Kleding en andere dagelijkse behoeften

1.4  Re-integratie van 40 kinderen naar hun gezin

1.5  Herstel van speelplaats bij het tehuis

1.6  Verbetering van leer- werkplaats

 

 1. Bescherming van kwetsbare kinderen door      middel van scholing, onderwijs en beroepsonderwijs

          2.1 Verschaffen onderwijskansen (terug naar school) programma voor 20 kinderen

          2.2 Creëren van stageplaatsen voor 25 kinderen.

 

 1. Verlenen Microkrediet

          3.1 Verlenen van microkrediet aan 10 jongeren

          3.2 Verlenen van microkrediet aan 50 gezinnen zodat zij hun kinderen kunnen beschermen en hun gezinsondersteuning geven.

 

 

 

Project Budget

 

 

Activiteit

Aantal

Bedrag

1. Verbeteren sociaal- medische ondersteuning voor kinderen

 

 

 

1.2 Voedingszorg voor 50 kinderen

50 kinderen

40500

1.3 Kleding en andere   dagelijkse behoeften

 

50 kinderen

35000

1.4 Re-integratie 40   kinderen naar hun gezin

 

40 kinderen

55000

1.5. Herstel van speelplaats bij het tehuis

 

 

37000

1.6 Verbetering van leer- werkplaats

 

45000

2. Bescherming van kwetsbare kinderen d.m.v. scholing, onderwijs en   beroepsonderwijs

 

 

 

2.1 Verschaffen   onderwijskansen (terug naar school) programma voor 20 kinderen

 

65000

2.2 Creëren van   stageplaatsen voor 25 kinderen.

 

 

 

35000

3.Verlenen   Microkrediet

 

 

3.1 Verlenen van   microkrediet aan 10 jongeren

 

20000

3.2 Verlenen van   microkrediet hulp aan 50 gezinnen

 

60000

TOTAAL

 

392500

 

 

DUURZAAMHEID

 

De eerste grondbeginselen of voornaamste pilaren voor de plaatselijke duurzaamheid van dit project steunen op de bestaande organisatie structuur van CEDAG en haar nauwe samenwerking met het Ministerie van Sociaal Welzijn. Tijdens de implementatie van het proces zal er in gelijke mate aandacht worden besteed aan andere essentiële elementen, name de ontwikkeling van vaardigheden waarop de duurzaamheid van het project in hoofdzaak stoelt. Om de duurzaamheid veilig te stellen worden de activiteiten strategisch vastgesteld en uitgewerkt om de activiteiten binnen het centrum te versterken en meer effect te laten hebben.

 

De tweede fase, in het tweede jaar, zal zich richten op het instellen van duurzaamheidsmechanismen om het kindertehuis draaiend te houden door de aanleg van een tuin. Deze tuin gaat werk geven aan 2 à 3 man en de inkomsten ervan zullen de activiteiten van het centrum financieren. Tegelijkertijd kunnen er in de tuin kippen worden gehouden zodat de kinderen in het tehuis gevoed kunnen worden.

 

CONTROLE EN EVALUATIE

 

Het leidend beginsel is dat de meting van de voortgang van het project gebaseerd wordt op het proces zelf. Er worden output indicatoren gekozen op basis van kracht, nuttigheid en hun mogelijkheid transparantie te scheppen voor alle deelnemende partners in het proces. Er worden al series lokaal-specifieke indicatoren ontwikkeld die alle activiteiten onder de vlag van dit project moeten beslaan. Bovendien wordt voor de eindevaluatie van dit project door de project coördinator een integraal Controle - en Evaluatie plan voorbereid om het proces en resultaten van het programma in de gaten te houden. Elk kwartaal verschijnt er een verslag over het programma.

 

De controle en evaluatie activiteiten bestaan uit drie-maandelijkse vergaderingen om de voortgang te bepalen ten opzichte van de geplande activiteiten. Het resultaat van zo’n vergadering zal effect hebben op de planning en implementatie van projectactiviteiten. De vergadering stelt vast wat de meest effectieve werkwijzen zijn; welke les er te trekken valt en stelt verbeteringen voor om het project op koers te houden.

 

 

 


Terug