Helping Hands

  • Cor de Bresser
  • Pastorijstraat 37
  • 2382 Ravels -België
  • 0473 18 18 08
  • 733-0340156-07
  • KREDBEBB

Tujering, Mbolo/ Fandema Opleidings en werkcentrum voor vrouwen.

Mbolo Associatie

Is een seculiere liefdadigheidsorganisatie gevestigd in Gambia als afdeling van Africa Mbolo voor de uitvoering van projecten in Gambia en Senegal.

 

Missie

Het ondersteunen van voorstellen vanuit de dorpen en kwetsbare groepen uit Gambia en Senegal, bij voorkeur wat betreft duurzame ontwikkeling, emancipatie, burgerparticipatie en samenwerking, door activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid en sociale ontwikkeling, om de armoede en de noord-zuid ongelijkheid te verminderen.

 

Visie

Wij van Mbolo streven ernaar een referentiepunt te zijn in internationaal verband wat betreft het ontwikkelen en uitbouwen van de samenwerking en het verbeteren van de kwaliteit die aansluit op de behoeften van Gambia en Senegal

 

Waarden en principes

Respectvolle en verantwoorde interventie en activiteiten gebaseerd op wat er in de dorpen daadwerkelijk nodig is.

- Efficiënt en transparant management

- Duurzame ontwikkeling en ontplooiing van mensen

- Samenwerking en netwerken

 

Terreinen van implementatie / Projecten / Ontwikkeling gemeenschap

Wij van Mbolo zien ontwikkeling als een gedeeld proces. Ons handelen is gebaseerd op de analyse van de vragen en noden van de gemeenschap, rekening houdend met alle betrokken factoren, ten einde effectieve oplossingen te bieden die de kwaliteit van leven van de bevolking verhogen.

 

Gezondheid

Een van onze eerste prioriteiten is het verbeteren van de gezondheid van zowel de gemeenschap als het individu. Wij willen een bijdrage daaraan leveren door de beschikbare medische hulp, middelen en personeel te vergroten. Via meer medische hulpmiddelen en beter opgeleide gezondheidswerkers willen wij gezondere leefgewoontes bewerkstelligen en zo ziektes voorkomen. Iemand die in armoede leeft wordt vaker ziek en ziekte veroorzaakt weer grotere economische achterstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu en hergebruik

De beschikbaarheid van en toegang tot energie heeft een directe invloed op de kwaliteit van leven van de bevolking. Schone en betrouwbare energiebronnen worden een noodzaak in een gemeenschap die volledig afhankelijk is van fossiele brandstoffen en waar de levering van elektriciteit onregelmatig en onbetrouwbaar is. Wij van Mbolo geloven sterk in hernieuwbare energie voor duurzaam bouwen, zodat de gebruikte traditionele materialen herwonnen worden, en tegelijkertijd de afhankelijkheid van geïmporteerde minder duurzame brandstoffen afneemt.  

Hoewel dit bouwen weinig restafval kent, kan dat voor de tweede keer gebruikt worden (b.v. trainingsactiviteiten van Arts & Craft in Fandema) of als waardevolle grondstof dienen (adobe), zo leert een opleiding afval management.

 

 

Wij werken in:

Het realiseren van een waterpunt op zonne-energie in het Jamissa district van Brikama, (Gambia) , 2008.

Ecologisch bouwen en herwinning van traditioneel materiaal in de werkplaats van Fandema.

Het installeren van zonnepanelen op de werkplaats in Fandema voor elektriciteit en watervoorziening.

Workshop over afval-management

Workshop over composteren.

GEF UNIDO

 

Onderwijs

Onderwijs is essentieel voor een duurzame ontwikkeling in een gemeenschap. Wij willen mensen opleiden tot verantwoordelijke, actieve, creatieve personen, betrokken bij de groei van hun gemeenschap. Wij concentreren ons hierbij voornamelijk op Fandema (opleidings- en werkcentrum voor vrouwen in Tujereng).

 

Basisonderwijs:

Lezen en schrijven (2 niveaus)

Engels ( 3 niveaus)

Computer (2 niveaus)

 

Beroepsonderwijs:

Opleiding ecologische landbouw

Opleiding coupeuse

Tie-dye (Afrikaanse patronen op stoffen)

Handvaardigheid

Cosmetica

Koken en voedselkennis

Lerarenopleiding

Workshops design voor studenten coupeuse en handvaardigheid binnen het project The Big Idea

Cursus voor opleiders (Engels, informatica, sociale vaardigheden, didactiek voor de eerste studenten in Fandema, die de toekomstige opleiders zijn van de nieuwe generaties)

 

 

Training

Wekelijkse workshops over management en ondernemerschap, ontwikkelingshulp en interculturele aangelegenheden en over gezondheid en ziektepreventie.

 

Achtergrond schoolproject

in Gambia studeren per jaar ongeveer 100 docenten af ( de cijfers lopen enorm uiteen, afhankelijk van de bron). De docentenopleiding schiet tekort op pedagogisch gebied: het schoolbord wordt nog steeds bij de meeste lessen gebruikt en studenten moeten herhalen wat de leraar zegt. Zij leren niet om te denken voor zichzelf, of vragen te stellen, informatie te zoeken, of zaken in twijfel te trekken- hetgeen weer weerspiegeld wordt in het onderwijs aan kinderen dat hetzelfde patroon kent. Er is een tekort aan middelen, netwerken, modern materiaal, etc..

Ongeveer de helft van bevolking van Gambia ( ± 1,7 miljoen) is jonger dan 18 en heeft recht op onderwijs. Aangezien er niet genoeg scholen noch leraren zijn, is de klassengrootte vaak 40 tot 50 leerlingen. Menig docent is niet afdoende opgeleid /of kent te weinig Engels, waardoor het onderwijs in de lokale taal gegeven wordt en de kinderen de officiële landstaal niet leren.

Menig kind verlaat de basisschool zonder te kunnen lezen of schrijven: het percentage analfabeten bedraagt 46%, onder vrouwen zelfs rond 64%.

 

Ons school project

Een eenvoudig na te volgen pilot school met als doel kwaliteitsonderwijs te geven aan de lokale kinderen, waarbij tegelijkertijd leraren een opleiding krijgen in de moderne lesmethoden met moderne hulpmiddelen , en toegang tot internationale netwerken en blijvende ontwikkelingsmogelijkheden.

Een aspirant docent wordt aan een school verbonden waar hij/zij tijdens het schooljaar werkt; in de  zomer als de school gesloten is vanwege vakantie besteed hij/zij aan de studie. Zo we het nu gepland hebben is er een bevoegd docent in elke klas plus twee aspirant docenten; bovendien heeft elke klas maximaal 12 leerlingen. Er is voor deze oplossing gekozen, zodat de bevoegde docent zowel de aspirant docenten als de leerlingen kan onderwijzen.

Tegelijkertijd organiseren wij voortdurend workshops voor zowel docenten als docenten in opleiding met docenten en onderwijsdeskundigen uit zowel Gambia als het buitenland. De deelnemers maken kennis met de laatste leermethoden, vergaren kennis over klassenmanagement (in Gambia worden lijfstraffen, hoewel verboden, nog steeds toegepast op menige school). Wij krijgen hulp van hier woonachtige Engelse docenten, vrijwilligers uit Spanje, en Gambianen die in het buitenland gestudeerd of onderwezen hebben.

Zowel de leerlingen als de docenten in opleiding krijgen een individueel leerplan afgesteld op de persoonlijke omstandigheden en uitdagingen van elk individu.

De begroting dient sluitend te zijn en zonder winstoogmerk. De bedoeling is weinig schoolgeld te vragen opdat kinderen uit alle sociale klassen volledig basisonderwijs geboden kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke betekenis kan onze school hebben?

Een eenvoudig na te volgen concept waarin de methodologie voortdurend evolueert, verschaft de middelen, ontwikkelt netwerken, en biedt Gambiaanse kinderen zeer goed, en betaalbaar, onderwijs. Zo worden de klassenverschillen in Gambia verkleind en kinderen uit de laagste sociale klassen kunnen gaan studeren aan universiteit of hogeschool.

 

Hoe kunnen wij het leven van zoveel mogelijke kinderen in de toekomst veranderen?

Na de implementatie is het pilot project eenvoudig na te volgen. De bedoeling is na het afstuderen van de eerste groep aspirant- docenten (6 personen in dit geval) de volgende school en docenten opleidingscentrum te starten. Elke bevoegde docent kan twee aspirant docenten opleiden, en zo kan het concept zich relatief snel door Gambia en de andere landen in west Afrika verspreiden. Er worden geen leerboeken gebruikt maar lesmateriaal met continue updates: dit is gemakkelijk te kopiëren en zonder al te veel kosten over te brengen naar de volgende school.

 

Hoe kunt u ons helpen?

Om de ontwikkeling van zowel de school en het opleidingscentrum voor vrouwen te kunnen continueren is er de komende jaren het volgende gepland:

 

nog eens 3 klaslokalen voor de vrouwen coöperatie

computerlokaal te gebruiken door zowel de vrouwen als de kinderen

bibliotheek: de bedoeling is dat de bibliotheek voor de kinderen en vrouwen is, maar ook om de lokale bevolking te stimuleren boeken te lenen

speelplaats voor de school

kleuterschool ( nu wordt een daarvoor niet geschikt lokaal van de basisschool gebruikt)

slaapzalen ( de bedoeling is een optimaal gebruik van de gebouwen via slaapgelegenheid voor vrijwilligers op zolder van het bestuursgebouw)

omheining

kindertoiletten op school (nu zijn daarvoor de twee toiletten van de vrouwen coöperatie in gebruik)

conciërgewoning ( er is voor de conciërge, die op het terrein woont, heeft een geschikte ruimte nodig).

 

Wij zijn steeds op zoek naar sponsoren voor het collegegeld van onze 6 docenten in opleiding en mogelijke sponsoren voor lokale kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen.

Wij zoeken ook vrijwilligers voor:

Kleuter – en basisschool

Docenten, klassenassistenten, en remedial teachers zijn erg welkom.

Begeleider Engelse taal

Begeleider lichamelijke oefening

docent Spaans

vrijwilligers voor ons tuin -, compost- en meteorologisch project met de kinderen

 

 

 

 

 

Vrouwen opleidingscentrum

ICT docent

elektrotechnicus voor onderricht aan vrouwen en het ontwerpen van te repareren huishoudelijke apparaten

Plantkundige /herbalist met kennis over hoe natuurlijke make-up, body- butter, zeep, etc, te maken.

 

Tuinbouw – een kans om te leren en te onderwijzen over voedselproductie in een tropisch klimaat.

Tuinbouw, kwekerij, bomenplant, snoeien, enten. De nadruk ligt hierbij op gewassen en producten die een langer groeiseizoen kennen, langer bewaard kunnen worden, meer winst maken, hogere voedingswaarde hebben, minder afval opleveren , en leiden tot een lagere import.

 

Administratie, Marketing & Verkoop – wij hebben mensen nodig met talent op dit gebied

Verkoopbevordering van de producten van Fandema (geproduceerd in het vrouwen opleidingscentrum)

Het ontwikkelen van een merknaam, verpakking en etikettering.

Het maken van films om het project onder de aandacht te brengen van een groter publiek.

Tenslotte Engelstalige boeken voor onze toekomstige bibliotheek.

 

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Velen hebben reeds een financiële en stoffelijke bijdrage geleverd aan projecten van Mbolo. Wij waarderen uw vertrouwen en bijdrages enorm: zij maken de voortgang van Mbolo’s projecten mogelijk.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren?

Kies dan een van de projectonderdelen als deelnemer aan de Antwerpen Banjul Challenge.

Financieel:

Maak een bedrag over op onze rekening:

in euros:

BIC CODE : SCBLGB2L

SORT CODE : 60-91-04

EUR IBAN : GB21 SCBL 5181 04 6091 0412

Stoffelijke bijdrage:

U kunt meedoen door materiaal of diensten te leveren, door een project te ontwikkelen of te financieren, of door actief reclame te maken voor onze activiteiten.

Wilt u meer weten, heeft u ideeën over fondsenwerving, wilt u een docent of leerling sponsoren?

Aarzel dan niet contact met ons op te nemen: info@m-bolo.org


Terug