logo

Disclaimer

Steunpunt

Disclaimer

Juridische informatie
Gebruiksvoorwaarden van de website www.4depijler.be

Deze website wordt beheerd door het 4de Pijlersteunpunt en is eigendom van 11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. De toegang tot of het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van deze website

Het doel is om alle initiatieven te bundelen die thuishoren onder de noemer ‘4de Pijler’ in Vlaanderen.

Deze website is een databank waarop 4de Pijlerinitiatieven zich kunnen aanmelden. De aangemelde organisaties verschijnen onder de rubriek ‘4de Pijlers’.

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project valt bij de leden van het project zelf. De registratie van een organisatie mag niet beschouwd worden als enige vorm van goedkeuring of erkenning door 11.11.11 noch door de Vlaamse Overheid.

Organisaties die niet behoren tot de 4de Pijler kunnen zich niet aanmelden op de databank. Deze organisaties kunnen wel informatie achterlaten of een link krijgen op de website indien ze diensten aanbieden die interessant kunnen zijn voor 4de Pijlers en na toelating van het steunpunt.

Deze website wil aan alle gebruikers informatie ter beschikking stellen over de 4de Pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Als deze website doorverwijst naar de websites van de 4de Pijlerorganisaties, zijn zij daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze website ontsluiten. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of organisatie, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. De inhoud van de website, hyperlinks inbegrepen, kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden door het steunpunt.

Verantwoordelijkheid van de 4de Pijlerorganisaties

De 4de Pijlers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdragen op deze website. 11.11.11 treedt in principe niet censurerend op maar bewaakt wel de inhoud van deze website. 11.11.11 behoudt zich het recht voor organisaties te weren of te verwijderen waarvan:

  • de bijdrage op deze website een schending van de kinderrechten of mensenrechten inhoudt of indruist tegen de openbare orde en goede zeden;
  • het doel een uitgesproken commercieel karakter heeft;
  • de leden veroordeeld zijn wegens schending van de kinderrechten, mensenrechten of frauduleuze praktijken.

De geregistreerde organisaties zullen om de 12 maanden door 11.11.11 uitgenodigd worden om hun gegevens op de website te actualiseren. Indien een respons op deze oproep uitblijft binnen de voorziene termijn of indien de beheerders vaststellen dat de organisatie niet meer actief is of haar gegevens op de website niet meer up-to-date zijn, zullen de gegevens van deze organisatie van de website verwijderd worden.

Gebruik van de website

11.11.11 besteedt veel aandacht en zorg aan de website voor de 4de Pijler en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan 11.11.11 niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal 11.11.11 de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

11.11.11 spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Ze kan echter niet garanderen dat de website voor de 4de Pijler volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. 11.11.11 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. Deze opsomming is niet limitatief.

Bescherming van persoonsgegevens

11.11.11 hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het agentschap geeft u daarbij de volgende garantie: Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. 11.11.11 treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De persoons- en contactgegevens van de aangemelde 4de Pijlerorganisaties zijn enkel zichtbaar voor personen die ingelogd zijn op de website. 11.11.11 kan niet uitsluiten dat deze gegevens door derden zullen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. 11.11.11 beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. 11.11.11 aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de contactpersoon van de betreffende 4de pijlerorganisatie. 11.11.11 behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan 11.11.11 bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. 11.11.11 wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. 11.11.11 mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat 11.11.11 de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. 11.11.11 via het 4de Pijlersteunpunt behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van deze website te allen tijde aan te passen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors