logo

Visie

Steunpunt

Visie

In 2019 bestond het 4de Pijlersteunpunt 10 jaar. Het ideale moment om nog eens grondig naar  onze werking te kijken en na te denken over de toekomst. Dat deden we niet alleen, maar met veel 4de Pijlerorganisaties, ambtenaren, minderhedenfederaties, ngo-medewerkers en leden van gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking.

Hier is dan het resultaat: onze inspiratienota voor de toekomst van het 4de Pijlersteunpunt. Dit document schetst de krachtlijnen voor de 4de Pijlerwerking voor de komende jaren. Die inspiratienota komt niet uit de lucht vallen, maar bouwt verder op onze visietekst uit 2013. Beide documenten vind je op deze pagina.

 

De inspiratienota in een notendop

 

Positieve waardering voor de huidige werking

In een eerste luik werden de bouwstenen van de huidige 4de Pijlerwerking tegen het licht gehouden: de website, de helpdesk, het vormingsaanbod, de ontmoetingsmomenten en de jaarlijkse Dag van de 4de Pijler.

Uit de bevraging en gesprekken blijkt dat de huidige werking van het 4de Pijlersteunpunt sterk wordt gewaardeerd. Er is een duidelijke vraag om op de ingeslagen weg verder te gaan. De belangrijkste opdracht van het 4de Pijlersteunpunt blijft dan ook: de ondersteuning van 4de Pijlerinitiatieven met het oog de kwaliteitsverbetering van projecten, zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden waar ze actief zijn.

Als koepel van de Noord-Zuidbeweging zette 11.11.11 ook al gewaardeerde stappen om 4de Pijlerorganisaties een volwaardige en actieve plaats te bieden binnen de brede Noord-Zuidbeweging: Vertegenwoordigers van 4de Pijlerorganisaties werden opgenomen in de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur van 11.11.11. Er werd gestart met een adviserend 4de Pijlerpanel (280 leden) als klankbord van de 4de Pijler binnen de Noord-Zuidbeweging. En sinds 2017 is er ook een 11-fonds voor 4de Pijlerinitiatieven. Zo zal ook in de toekomst de stem van 4de Pijlerorganisaties op een representatieve manier worden vertolkt en haar belangen behartigd.

 

‘Shift the power: Anders leren kijken naar onze projecten in het Zuiden’

Naast de appreciatie over de huidige werking kwamen echter ook enkele uitdagingen bovendrijven. Vanuit verschillende hoeken is er de roep naar een meer hedendaagse en mondiale visie op ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. Die uitdagingen hebben we samengebracht onder de titel ‘Shift the power: Anders leren kijken naar onze projecten in het Zuiden’
De wereld evolueert snel en ook ontwikkelingssamenwerking evolueert. Daarom willen we 4de Pijlerinitiatieven uitdagen om anders te leren kijken naar onze samenwerking met het Zuiden. ‘Shift the power’ impliceert onder meer: Minder werken vanuit een hulplogica, maar meer vanuit gelijkwaardig partnerschap. Volop inzetten op écht eigenaarschap. Onze partners meer zelf het stuur in handen geven. En ook onze 4de Pijlerprojecten zien als een onderdeel van een groter kader van globale uitdagingen, door aansluiting te vinden bij de Agenda 2030.

 

10 uitdagingen voor de komende jaren

Vanuit dit vertrekpunt identificeerden we 10 uitdagingen, die we als focus nemen om 4de Pijlerwerking tijdens de komende jaren te bepalen:

 • De vertegenwoordigers van de diaspora actiever betrekken bij de Noord-Zuidbeweging en ondersteunen om hun projecten in hun thuislanden te realiseren.
 • Inzetten op de versterking van kwaliteit van projecten in het Zuiden, met een focus op duurzaamheid, gelijkwaardig partnerschap en gedeeld eigenaarschap.
 • Aandacht voor sociaal ondernemen en vernieuwende vormen van samenwerking.
 • Kritisch kijken naar eigentijds vrijwilligerswerk en stages in het buitenland.
 • 4de Pijlerorganisaties meer betrekken bij de beleidsthema’s van de Noord-Zuidbeweging.
 • De samenwerking tussen ngo’s en 4de Pijlerinitiatieven stimuleren, zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden.
 • De stem van de 4de Pijler vertolken bij het Belgische beleid en bij diverse overheden.
 • Samen opkomen voor een geëngageerde lokale mondiale werking in gemeenten en provincies.
 • Samenwerken in internationale en Europese netwerken om de ondersteuning voor burgerinitiatieven voor mondiale solidariteit in diverse landen te versterken.
 • Meer aandacht voor evaluatie en onderzoek naar de impact van onze projecten.

 

Het is niet zo dat al deze uitdagingen, en de concrete voorstellen die we eraan koppelen, onmiddellijk in de praktijk omgezet kunnen worden. Daarvoor zijn de capaciteit en de middelen van het 4de Pijlersteunpunt te beperkt. Maar het 4de Pijlersteunpunt zal wel in de aangegeven richting werken en steeds de Shift The Power-logica meenemen in haar dagelijkse werking en in de verbreding of verdieping van de opdracht van het 4de Pijlersteunpunt.

> Lees hier de volledige inspiratienota

 

De visietekst 11.11.11 op een langetermijnpartnerschap met de 4de Pijler (2013)

Het 4de Pijlersteunpunt is ondergebracht bij 11.11.11 en dat is een bewuste keuze.

Als koepel van de Vlaamse-Noord-Zuidbeweging meent 11.11.11 dat de 4de Pijler een volwaardige plaats heeft binnen deze Noord-Zuidbeweging en een stem verdient binnen het landschap van ontwikkelingssamenwerking, naast de ngo’s en de lokale vrijwilligersgroepen.

Door zoveel mogelijk krachten te bundelen, kunnen we samen een sterk verhaal brengen voor het Zuiden. Hoe we die samenwerking willen uitbouwen, lees je in de algemene visietekst, die in 2013 door 11.11.11 werd aangenomen.

De koepel heeft nu echter een stap verder gezet door de 4de Pijlers een statutaire plaats te geven binnen de beleidsorganen van 11.11.11 en een duurzame samenwerking uit te bouwen. Deze visietekst is dan ook het vertrekpunt voor het 4de Pijlerpanel: een overleggroep van 4de Pijlers die de aanwezigheid van de 4de Pijler in de Noord-Zuidbeweging vorm geeft.

 

5 uitgangspunten in de visietekst.

 • De 4de Pijler is een belangrijke actor van ontwikkelingssamenwerking en blijft dat ook in de toekomst.
 • Krachten bundelen: We streven naar een meer intensieve samenwerking tussen alle actoren van ontwikkelingssamenwerking met de 4de Pijler. We werken allemaal aan hetzelfde verhaal.
 • Samen werken we aan de kwaliteit van onze projecten. Zowel in België als in onze partnerlanden.
 • Het belang van het Zuiden moet voorop staan!
 • Het steunpunt zorgt als expertisecentrum voor dienstverlening, vorming, belangenbehartiging en beleidsinspraak.

 

> Hier lees je de volledige tekst met meer uitleg en nuance.

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors