logo

Privacyverklaring

Steunpunt

Privacyverklaring

Privacyverklaring 4de Pijlersteunpunt

Als dienst van De Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11 (kortweg: 11.11.11) respecteert het 4de Pijlersteunpunt uw privacy. Wij maken er een punt van om uw persoonsgegevens op een gepaste wijze te behandelen. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een manier die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.$

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 met persoonsgegevens omgaat. De organisatie 11.11.11 voorziet in maatregelen inzake informatiebeveiliging en een conform de toepasselijke wetgeving uitgewerkt Privacybeschermingsbeleid. Het beleid ter zake wordt mee ondersteund door daartoe speciaal aangestelde informatieveiligheidsconsulent en een functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel en een deel specifiek voor de informatieverwerkende systemen, de websites en de nieuwsbrieven gemaakt door het 4de Pijlersteunpunt

1. Algemeen: over het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11

Het 4de Pijlersteunpunt is een dienst van 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, die, met de steun van de Vlaamse Overheid, burgers die betrokken is bij een eigen ontwikkelingsproject in het Zuiden bijstaat met advies, vorming en ondersteuning.
Het 4de Pijlersteunpunt handelt dus in de eerste plaats in overeenstemming met het privacybeleid van 11.11.11, welke vertaald is in de Privacyverklaring die 11.11.11 gepubliceerd heeft op de website 11.be.

Omdat het 4de Pijlersteunpunt echter een eigen communicatie onderhoudt naar de 4de Pijlerinitiatieven in Vlaanderen, met een eigen website en een eigen specifieke dienstverlening naar deze doelgroep, is het aangewezen om ook een eigen privacybeleid voor het 4de Pijlersteunpunt te bepalen, welke zijn weerslag vindt in deze Privacyverklaring van het 4de Pijlersteunpunt.

Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat het tot de kerndoelstellingen van de 4de Pijlerwerking hoort om de 4de Pijlerinitiatieven, die zich op eigen initiatief bij het 4de Pijlersteunpunt hebben geregistreerd, zoveel mogelijk zichtbaar en contacteerbaar te maken voor anderen en om ze actief te voorzien van informatie de relevant kan zijn voor hun werking.

Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
p/a 4de Pijlersteunpunt
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel, België
Tel. 02 536 11 11 – E-mail: info@11.be
Hoofdwebsite van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11: www.11.be
Website van het 4de Pijlersteunpunt: www.4depijler.be
KBO-nummer (= ondernemingsnummer): 0421.210.424
BTW-nummer: BE 0421 210 424
Rekeningnummer: IBAN BE30 0000 0000 1111

2. De informatieverwerkende systemen, website en nieuwsbrief

Dit onderdeel van de Privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerkingen op gestructureerde wijze, hoofdzakelijk via de eigen website en databank van het 4de ¨Pijlersteunpunt van 11.11.11.

2.1 Verwerking van persoonsgegevens

Het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om haar relaties een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij streven we er steeds naar enkel die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Binnen de persoonsgegevens die het 4de Pijlersteunpunt verwerkt via haar website en in haar databestanden, kan een onderscheid gemaakt worden tussen

 1. Persoonsgegevens van burgers die op diverse wijzen betrokken zijn bij de activiteiten van het 4de Pijlersteunpunt. Het kan gaan om burgers die zich actief inschrijven voor vormingen of evenementen die van het 4de Pijlersteunpunt of waarbij het 4de Pijlersteunpunt partner is, die zich actief en geïnformeerd inschrijven voor de nieuwsbrief van het 4de Pijlersteunpunt of die zich actief contact opnemen met de helpdesk van het 4de Pijlersteunpunt (telefonisch, via de website of tijdens een persoonlijk consultatiemoment)
 2. Persoonsgegevens van de contactperso(o)n(en) van 4de Pijlerorganisaties, horend bij de contactgegevens van die 4de Pijlers die zich uit eigen beweging op de website van het 4de Pijlersteunpunt hebben geregistreerd met als doelstelling om actief gecontacteerd en geïnformeerd te worden met betrekking tot de werking van hun 4de Pijlerinitiatief.
  Deze contacten beschouwt het 4de Pijlersteunpunt als ‘professionele contacten’, noodzakelijk voor de realisatie van haar werking. Deze contactpersonen van 4de Pijlers verklaren zich bij registratie akkoord dat hun gegevens worden bewaard en gebruikt om hen te contacteren. Ze bepalen zelf welke van hun persoonsgegevens gepubliceerd mogen worden op de website van het 4de Pijlersteunpunt.
 3. Contactgegevens van medewerkers van een overheden, besturen, organisaties of ondernemingen waar de het 4de Pijlersteunpunt mee samenwerkt. Ook deze contacten beschouwt het 4de Pijlersteunpunt als ‘professionele contacten’ en de verwerkte gegevens zijn dan ook in principe louter contactgegevens in de professionele sfeer. De doelstelling hiervan is het in contact kunnen treden met belanghebbenden (stakeholders) andere dan de 4e Pijlers zelf.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert het begrip ‘verwerking’ als volgt (AVG Art. 4): “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

Het 4de Pijlersteunpunt heeft een aantal gegevens van u nodig:

 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie, rechtenbeheer, beheer gebruikersovereenkomst en dergelijke);
 • om contractuele verbintenissen te realiseren (bijvoorbeeld: u bestelde een publicatie);
 • om u, indien gewenst, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema’s die relevant kunnen zijn voor de werking van uw 4de Pijlerorganisatie.

In dit kader verwerkt 11.11.11 – naargelang de aard van de relatie met u als informatiezoekende, donateur, vrijwilliger of medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming en de daarvoor noodzakelijke verwerking van (persoons)gegevens -, mogelijks de volgende gegevens van uzelf of, in bepaalde gevallen, van kinderen die onder uw hoede staan:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • Naam van de 4de Pijlerorganisatie waar de persoon bij betrokken is.
  Geboortedatum of leeftijd (enkel in specifieke gevallen, indien, bijvoorbeeld, vereist in het kader van een verzekering)
 • Adres(sen)
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoon/gsm/fax
 • Afbeelding/beeldmateriaal (foto, film)
 • Website/Facebookpagina/Twitteraccount/andere sociale mediakanalen van de persoon of de betrokken 4de pijler (de daarop gebeurlijk vermelde persoonsgegevens vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 of van het 4e Pijlersteunpunt)
 • Gegevens over leefgewoonten (bijvoorbeeld: inschrijving voor bepaald type maaltijd, melding van een bepaalde allergie)
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld: bankrekeningnummer, betalingssituatie facturen).
 • Het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de dienstverlening die zij geacht worden te leveren en wenst deze niet langer bij te houden dan wettelijk verplicht, noodzakelijk of aanvaardbaar.

In principe gebeurt er geen systematische verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de door de AVG en de Belgische wetgever bepaalde leeftijdsgrens van 16 jaar. Als dit wel om een welbepaalde reden gebeurt (bijvoorbeeld voor verzekering, of voor werknemers in het kader van de sociale zekerheid), is dit voorafgaand gecommuniceerd en met medeweten en toestemming van ouders of voogd.

Voor opname en gebruik (publicatie) van beeldmateriaal zoals foto of film, wordt gevraagd om het akkoord van de geportretteerden als deze duidelijk individueel herkenbaar zijn. Voor beeldopnamen van groepen of op een zekere afstand waardoor er minder herkenbaarheid is, zijn er in het algemeen minder beperkingen van toepassing. Alleszins wordt rekening gehouden met de toepasselijke wet- en regelgeving op dit vlak.

2.2 Gegevens die u zelf doorgeeft aan het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11

Inschrijvingen voor vormingen, activiteiten of evenementen

Als u zich inschrijft voor een vorming, activiteit of evenement van het 4de Pijlersteunpunt of waarvan het 4de Pijlersteunpunt partner is, verzamelen we uw naam, emailgegevens en organisatie en vragen we soms (optioneel) uw woonplaats, geboortejaar of telefoonnummer (voor annulering) . Bepaalde van deze informaties worden gevraagd omwille van verplichtingen die subsidiërende overheden ons opleggen opdat zij kunnen nagaan welke doelgroepen met bepaalde activiteiten worden bereikt
U kan zelf aangeven als u in de toekomst op de hoogte wil blijven van soortgelijke evenementen.

Registratie op de website

Als u ervoor kiest om uw 4de Pijler op de www.4dePijler te registreren, verzamelen wij de contactgegevens van uw 4de Pijlerinitiatief. Bij registratie vragen we telkens de naam en voornaam van minstens één contactpersoon samen met een adres, een telefoon- of GSM-nummer en een e-mailadres waarop de 4de Pijler te contacteren is. (Noot: dit zijn niet noodzakelijk persoonsgegevens, bijvoorbeeld een algemeen e-mailadres “ NaamVierdePijlerOrganisatie@mailprovider.be”.) De persoon die inschrijft bepaalt bij registratie zelf welke van deze gegevens op de website gepubliceerd mogen worden.

We gaan ervan uit dat u door uw 4de Pijler te registreren de wens uitdrukt om door het 4de Pijlersteunpunt en door derden gecontacteerd te worden en geïnformeerd te worden met informatie die relevant is voor de werking van uw 4de Pijlerinitiatief. Via u uw login-gegevens hebt u steeds zelf toegang tot de registratiefiche van uw 4de Pijler en kan u die steeds zelf aanpassen.
Als uw 4de Pijler geregistreerd is op onze website ontvangt men ook maandelijks de website van het 4de Pijlersteunpunt via het opgegeven mailadres.

Nieuwsbrief

Het 4de Pijlersteunpunt verzendt maandelijks een 4de Pijler nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden informatie toesturen die relevant is voor de werking van 4de Pijlers in Vlaanderen. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en optioneel soms uw naam. We voegen uw gegevens alleen met uw expliciete toestemming toe aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Die toestemming verleent u ons door online op de nieuwbrief in te schrijven of door u schriftelijk op te geven op tijdens vorming of activiteit van het 4de Pijlersteunpunt. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

We versturen onze elektronische nieuwsbrieven met het mailplatform Mailchimp. Door u als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrieven, gaat u ermee akkoord dat bepaalde, door u verstrekte gegevens (naam, groeps- of persoonlijk e-mail adres) worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. U dient te weten dat MailChimp een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde organisatie is. Mailchimp garandeert dat de gegevensverwerking die zij doen, op een manier gebeurt die tegemoet komt aan de eisen voor bescherming van persoonsgegevens van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Helpdesk

Wanneer u per e-mail, via de website, telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek contact opneemt met de helpdesk van het 4de Pijlersteunpunt, verzamelen wij voornaam, naam, naam van uw organisatie, e-mailadres en telefoonnummer om uw vraag/vragen te kunnen registreren, te kunnen beantwoorden en eventueel ook nadien nog verder te kunnen opvolgen. De gegevens kunnen eventueel ook nog gebruikt worden om de kwaliteit van de helpdesk-dienstverlening te evalueren, maar de gegevens zullen door het 4de Pijlersteunpunt maximaal twee jaar na het laatste contact worden bewaard. De inhoudelijk data (gestelde vragen en antwoorden), kunnen eventueel langer worden bijgehouden, maar dan anoniem en losgekoppeld van de persoonsgegevens van de vraagsteller.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om u verder van dienst te kunnen zijn. Soms vragen we u om bepaalde persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor onze dienstverlening.

2.3 Gegevens die automatisch verzameld worden

Tijdens het gebruik van de informatieverwerkende systemen door medewerkers of door uzelf worden door het 4de Pijlersteunpunt, door 11.11.11 en/of de door 11.11.11 daartoe aangewezen verwerkers ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening en de bewaking van de kwaliteit van de verzamelde data van het 4de Pijlersteunpunt. Deze gegevens kunnen door 11.11.11 of een door 11.11.11 aangewezen verwerker/dienstverlener onder strikte voorwaarden gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding of het niet naar behoren functioneren van een software/webtoepassing. Afhankelijk van de activiteit die u daarbij als betrokkene verricht, verwerken de informatiesystemen wij in dit kader mogelijks de volgende gegevens:

IP-adres
gebruikersnaam (login) of identificatienummer
eID identificatie- en authenticatiegegevens
tijdstip van handelingen in de software
Bezoekers van een 4de Pijler-website

Wij registreren bij gebruik van de 4de Pijler website met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën het verkeer op onze websites en mediakanalen, bijvoorbeeld om te onthouden dat u bent ingelogd en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij worden enkel gegevens van niet-persoonlijke aard bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

3. Bijkomende toelichting bij het gebruik van cookies e.d

Cookies

Het 4de Pijlersteunpunt maakt op haar website en sociale mediakanalen gebruik van verschillende soorten cookies. De website www.4dePijler.be gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen. Een aantal van deze cookies worden slechts tijdelijk gebruikt tijdens een zgn. ‘sessie’ waarbij u de website raadpleegt. Andere cookies kunnen worden opgeslagen op uw toestel, zodat bij een volgend gebruik op dat toestel en met die browser, sneller een aantal gebruikersinstellingen kunnen worden goed gezet en u een vlottere gebruikerservaring hebt.

Lees meer over de manier waarop het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 met cookies omgaat en over waarom en hoe we dit doen: Cookiebeleid 4de Pijlerwebsite.

Google Analytics

Op de website van het 4de Pijlersteunpunt kan worden gebruik gemaakt van Google Analytics of vergelijkbare analysemetingen die als doel hebben te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Indien gebruik gemaakt wordt van Google Analytics zal, om deze metingen te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder andere) op www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ worden geraadpleegd. Zoals door Google zelf ook uitdrukkelijk gevraagd, staat 11.11.11 aan Google in dit kader niet toe om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening van Google aan 11.11.11/het 4e Pijlersteunpunt. De nodige, door privacy autoriteiten aanbevolen privacy-instellingen worden daarbij toegepast, zodat maximaal wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google of andere derde partijen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

De inhoud van sommige pagina’s binnen de website van het 4e Pijlersteunpunt en websites van 11.11.11 kan worden gedeeld via Twitter, Facebook en/of andere zogenoemde sociale media platformen. Bij het delen slaan Facebook, Twitter en andere sociale mediaplatformen cookies op op uw computer. Die sociale mediaplatformen kunnen in dit geval mogelijks bepaalde, persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat die partijen met deze gegevens kunnen doen, dient u de respectievelijke privacy-verklaringen te raadplegen. 11.11.11 heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Er wordt wel over gewaakt dat bij gebruik van en doorverwijzing naar dergelijke sociale media of naar externe internetbronnen, een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder wordt erover gewaakt dat door 11.11.11 geen tot individuele personen herleidbare gegevens worden doorgegeven aan derde partijen.

4. Uitoefening van uw recht op inzage, verbetering of verwijdering

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een aantal privacyrechten, waarop u als ‘betrokkene’ (dit is: natuurlijk persoon) beroep op kunt doen. Dit uiteraard rekening houdend met de privacy-rechten van andere personen en met wettelijke bepalingen en beperkingen.

Als betrokkene in de zin zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over volgende rechten die samengevat kunnen worden in “het recht op een correcte, legitieme verwerking van uw persoonsgegevens”:

Recht van inzage van de met betrekking tot u verwerkte gegevens (AVG art. 15)
Recht op rectificatie, of recht op correctie van fouten (AVG art. 16)
Recht op gegevenswissing (officieel “recht op vergetelheid” of ook genoemd “het recht om vergeten te worden”); dit recht is toepasbaar in bepaalde gevallen en met name als wij gegevens van u verwerken op basis van een geïnformeerde toestemming waarbij wij geen wettelijke of andere wettelijke basis kunnen inroepen voor verdere verwerking inbegrepen bewaring ervan (AVG art. 17);
Recht op beperking van verwerking (AVG art. 18);
Notificatie van rechtzetting, van uitwissing of van beperking van verwerking (AVG art. 19);
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (AVG art. 20);
Recht van bezwaar/verzet tegen verwerking van uw gegevens (AVG art. 21);
Rechten met betrekking tot individuele besluitvorming, inclusief profilering (AVG art. 22).
Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich ook na vraagstelling bij 11.11.11 of de door 11.11.11 aangestelde Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) niet voldoende in uw rechten erkend weet.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij 11.11.11 optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan een “betrokkene” (dus elke burger, donateur, vrijwilliger …) een vraag om inzage, correctie of verwijdering indienen. 11.11.11 zal deze behandelen volgens de bepalingen en termijnen die zijn voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij 11.11.11 niet als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen optreedt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen verzoeken om inzage, correctie of verwijdering niet door 11.11.11 zelfstandig worden afgehandeld. In dat geval moeten verzoeken om inzage, correctie of verwijdering worden ingediend bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die gebruik maken van de diensten en verwerking met /door de informatiesystemen van 11.11.11, omdat 11.11.11 niet zelf de verantwoordelijke is voor de informatie.

Indien u een relatie heeft met het 4e Pijlersteunpunt en/of met 11.11.11 (als donateur, vrijwilliger, klant, abonnee, deelnemer aan evenement, …) en wij om die reden persoonsgegevens van u verwerken, heeft u na schriftelijk verzoek en mits bewijs van uw identiteit, de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien blijkt dat het door ons verstrekte overzicht van de door ons van u verwerkte persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken om de foutieve gegevens te wijzigen of u kunt vragen om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

U richt uw vraag voor het uitoefenen van uw inzage-, verbeterings- of schrappingsrechten aan 11.11.11 via mail aan privacy@11.be of per post aan 11.11.11 – DPO, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door 11.11.11 of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van 11.11.11: 11.11.11 – DPO – Vlasfabriekstraat 11 – 1060 Brussel – E-mail: privacy@11.be

5. De rol van 11.11.11 in de verwerking van uw (persoons)gegevens

11.11.11 verwerkt gegevens van haar doelgroepen en contactpersonen (burgers, medewerkers van andere overheden/organisaties/ondernemingen, cliënten, adviesbureaus, experten, …) en is voor die gegevensverwerkingen een Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In een aantal gevallen zullen daartoe door 11.11.11 aangestelde verwerkers, waarmee in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen een ter zake voldoend contract en/of verwerkingsovereenkomst is afgesloten, met de informatiesystemen of met door deze informatiesystemen verwerkte data op hun beurt persoonsgegevens gaan verwerken van betrokkenen.

Het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 kunnen in bepaalde gevallen zelf optreden als co-verwerkingsverantwoordelijke of als de Verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat 11.11.11 in opdracht en op instructie van overheden, daartoe bevoegde organen of andere organisaties persoonsgegevens verwerkt. Deze andere partijen treden in dat geval op als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij hanteren daarbij een eigen privacy-beleid waar het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 niet verantwoordelijk voor zijn, maar waarover wel openlijk gecommuniceerd moet worden.

In elk van deze gevallen wordt er, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een register van gegevensverwerkingen opgesteld en wordt dit geactualiseerd indien zich wijzigingen aandienen. Het register (inventaris) voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingezien door de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (DBA, of Data Protection Authority/DPA); in België is dit vanaf 25 mei 2018 de “Gegevensbeschermingsautoriteit”, als opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als de Privacycommissie). Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt en gevat is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming is verplicht inzage te geven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit indien deze daarom vraagt.

Het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 spannen zich in om de verwerkingsactiviteiten van de processen binnen de organisatie in kaart te brengen en deze inventaris/het register te optimaliseren en te actualiseren indien noodzakelijk.

Het risico voor een schending van privacy of het niet kunnen garanderen van de rechten van u als betrokkene wordt mee in kaart gebracht en voor die activiteiten die een verhoogd risicoprofiel hebben inzake bescherming van de privacy, wordt een gegevenseffectbeoordeling (GEB) uitgevoerd. Ook de andere principes van de AVG zoals gegevensbescherming door ontwerp en met standaardinstellingen, incidentbeheer voor informatieveiligheids- en privacy-incidenten met procedure voor melding en aanpak van gegevenslek en gegevensverlies worden meegenomen in de aanpak die Het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 vooropstellen inzake privacybescherming.
Beveiliging van de informatie (persoonsgegevens)

Het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 streven er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in fysieke vorm, in de informatiesystemen en online. 11.11.11 draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang tot en gebruik van informatie te vermijden, zoals een degelijk paswoordbeleid, gebruik van SSL-certificaten op websites (https secured filetransfer), kwalitatieve firewalls, antivirus/antimalware en intrusie- en anomaliedetectie.

Aan de medewerkers van het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren met het oog op de dienstverlening en werking van het 4de Pijlersteunpunt. Het aantal medewerkers van het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 dat toegang heeft tot persoonlijke informatie wordt beperkt, waar mogelijk wordt dit gelimiteerd tot de personeelsleden die direct betrokken zijn bij het 4de Pijlersteunpunt.

De gegevens worden opgeslagen op eigen, beveiligde servers van 11.11.11 of in de beveiligde omgeving van een verwerker in opdracht van 11.11.11. Voor de gegevensoverdracht worden beveiligde transfervoorzieningen gebruikt.

6. Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze versie van de Privacyverklaring van het 4de Pijlersteunpunt is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Als de doelstellingen wijzigen waarvoor verwerking van persoonsgegevens gebeurt, zullen het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 en/of dit publiek melden en hiervan op transparante wijze mededeling doen op de website(s) en andere mediakanalen van de 4de pijlerwerking
Het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 behouden zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen aan nieuwe noden of inzichten. Er zal van wijzigingen aan de Privacyverklaring transparant melding gemaakt worden op de hoofdwebsite van het 4de Pijlersteunpunt (www.vierdepijler.be) en 11.11.11 (www.11.be) alsook op de papieren versie die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij het 4de Pijlersteunpunt, bij de Dienst Communicatie van 11.11.11 en via de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van 11.11.11.

Bij vragen over deze Privacyverklaring of de aanpassingen eraan, kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): 11.11.11 – DPO – Vlasfabriekstraat 11 – 1060 Brussel – E-mail: privacy@11.be

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors