logo

Zoek een 4de Pijler

Verberg kaart
818 Pijlers gevonden.
Werkgroep Elikya
Werkgroep Elikya

In het zuiden: Mensen met een beperking opvangen, ze de mogelijkheid geven hun waardigheid te heroveren, de bredere maatschappij gevoelig te maken voor de problematiek van mensen met een beperking. In het noorden: mensen gevoelig maken voor de problematiek en ze de mogelijkheid geven zich hiervoor te engageren.

Volle Evangeliekerk 'De Herberg'
Volle Evangeliekerk 'De Herberg'

Het was de organisatie Christ’s Hope International die ons destijds vroeg om naar Congo te trekken en er een werk op te zetten onder hun naam. Wat doet Christ’s Hope International, wat is hun visie, missie, manier van werken, filosofie, … dat kan je allemaal vinden op hun site.   Het was pas op 1 februari 2009 dat Glenn en Esther in Congo aankwamen. Er was niets aanwezig. Zich richtende op de missie van Christ’s Hope International, Caring for AIDS-affected children, besloten ze om eerst p...

VZW Grenzeloos Milieu
VZW Grenzeloos Milieu

De missie van Grenzeloos Milieu is opvoeden voor een duurzame en solidaire toekomst. Grenzeloos Milieu zet zich in Indonesië in voor het samenwerken om duurzaam voor de planeet zorg te dragen. Indonesië is heel dicht bevolkt, en de opleidingsniveau ligt heel laag. De mensen hebben weinig informatie – onder andere ook rond geboortebeperking en family planning. Dit brengt met zich mee dat er heel veel wordt vervuild, en dat de natuurlijke grondstoffen worden overbelast. Hierdoor kunnen lokale...

Sikiliza Leo Werkgroep
Sikiliza Leo Werkgroep

Als Sikiliza Leo Werkgroep willen we de Sikiliza Leo CBO , community based organisation, uit Oeganda helpen op materieel, financieel en bestuurlijk gebied, en door kennisoverdracht. We geloven in het versterken van de capaciteiten van de plaatselijke bevolking om zo een duurzame verbetering van hun levensomstandigheden te bewekstelligen.

Força Brasil
Força Brasil

Het doel van de vereniging is financiële en materiële ondersteuning geven aan projecten voor kansarmen, bejaarden en gehandicapten in Brazilië. De vereniging zal haar kennis en kunde ter beschikking stellen van deze projecten.

ProsPer International
ProsPer International

Creating added value for social economy with reusable items and materials, in a global context. Overstock kringloopgoederen waarvoor in het noorden binnen de sociale economie geen nieuwe eigenaar is gevonden wegens overaanbod, krijgen in het zuiden een nieuwe bestemming. Dit door op de meest secure wijze, met respect voor de locale markt en met realisatie van meerwaarde voor de lokale bevolking, deze goederen op die lokale markten te brengen.

SamenLeven VZW
SamenLeven VZW

Hier in België willen we mensen met verschillende culturen dichter bij samenbrengen. Kinderen in ontwikkelings landen proberen beter toekomst te geven door educatie of onderwijs. Mensen proberen we een alle vorming te geven wat ze nodig hebben om hun talenten en kennis te onwikkelen.

KetaKeti
KetaKeti

Door degelijk onderwijs aan te bieden wensen we een rurale gemeenschap te helpen bij de uitbouw van werkgelegenheid in eigen streek of in de hoofdstad zodat volwassenen niet automatisch meer naar het buitenland moeten om in hun levensonderhoud te voorzien. We hopen tevens ook door goedopgeleide jongeren de sociale en politieke toestand te helpen verbeteren.

Amava
Amava

Het ondersteunen van de projecten doen we voornamelijk door helpende handen te sturen. Daarnaast geven we ook financiële steun waar we kunnen. We vinden het uitermate belangrijk dat de projecten op zelfstandige basis bestaan. Ze mogen dus niet afhankelijk worden van ons. Wij proberen voor de projecten te sparen zodat ze grotere wensen en noden kunnen bekostigen. Als laatste proberen we samen met hen nieuwe deelwerkingen op te starten. Voor de vrijwilligers en studenten willen we een zo tota...

Dimbele Senegal
Dimbele Senegal

-toegang mogelijk maken tot onderwijs en educatie voor kinderen en jongeren en in het bijzonder weeskinderen.-ondersteuning van onder meer het weeshuis "Sourire bébé"-een relevante bijdrage leveren aan de structurele armoedebestrijding van Senegal.-het verbeteren van de materiële omstandigheden van de Senegalese kinderen in sociaal achtergestelde milieus.

Mozanga
Mozanga

De vzw stelt zich tot doel de levensomstandigheden van de inwoners van het/de projectgebied(en) in het zuiden waar de vzw actief is, op duurzame wijze te verbeteren, met name kwaliteitsvol onderwjs, socio-culturele activiteiten en duurzaam ondernemerschap aan te moedigen en jobcreatie te ondersteunen, dit alles met aandacht voor gender en milieu.  De vereniging beoogt tevens de lokale bevolking in het Noorden als in het Zuiden te sensibiliseren rond specifieke thema’s en hierdoor a...

Togo debout vzw
Togo debout vzw

Togo Debout vzw wil een structureel kader bieden voor een nauwe samenwerking met onze partners in Togo met het oog op een duurzame ontwikkeling van mens en samenleving. TD is actief in diverse domeinen van het maatschappelijk en economisch leven: gezondheid, welzijn, onderwijs en plattelandsontwikkeling. Drie krachtlijnen als basis van onze werking in partnerschap: onze lokale partners zijn de projecteigenaars, Togo Debout treedt op als facilitator; de ondersteuning door Togo Debout beoogt...

International Resource InFormation (IRIF)
International Resource InFormation (IRIF)

De missie van IRIF bestaat enerzijds in het verrijken van het menselijk kapitaal in het Zuiden door middel van onderwijsprojecten die IRIF samen met haar lokale partners opzet, en anderzijds in het direct of indirect samenwerken zodat jongeren uit het Noorden bewust worden van dit samenwerkingsthema en erbij betrokken raken

ZOODO
ZOODO

Leerlingen van het basisonderwijs kansen geven om te kunnen doorstromen naar het secundair onderwijs.Financiele ondersteuning van onze vereniging is hiervoor noodzakelijk.

AFRANT
AFRANT

AFRANT is een ontwikkelingsinitiatief uitgaande van de Kathedraal van Antwerpen. AFRANT richt zich op twee regio's van West-Afrika en realiseert er projecten op het gebied van onderwijs, basisgezondheid, watervoorziening en landbouw.. De aanpak steunt op vriendschap, nauw en veelvuldig contact, stipte opvolging en jaarlijkse veldbezoeken.

Born in Africa (BIA)
Born in Africa (BIA)

Born in Africa is een vzw, actief in sociaal-economisch achtergestelde wijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika. Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. Dat willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit deze achtergestelde gebieden in de Bitou-streek. Born in Africa voorziet zowel academische, sociale als life skills programma's om een h...

Hulp aan Kinderen Tanzania
Hulp aan Kinderen Tanzania

HaKiTa zet zich in voor het bieden van structurele hulp aan minderbedeelden in de derde wereld en voornamelijk in Tanzania, Afrika. Hiertoe zal de vereniging onder meer activiteiten en evenementen organiseren ter bewustmaking, met het oog op fondsenwerving en bekendheid.  

Ujeli Care Centre Belgium
Ujeli Care Centre Belgium

Ujeli Care Centre (UCC) aims to provide free medical support and health care for children in need of Pokhara, Nepal. From its origin in 2012, UCC has strived to improve health education, services and policies that protect all poverty-stricken children of Nepal. UCC works to make the child’s environment a safe place to grow.Led by Dr. Dinesh Prasad Koirala, a local pediatric surgeon from Pokhara and an avid defender of children’s rights, UCC is raising the medical and hygienic standard of...

Kidsup
Kidsup

Het helpen en steunen van arme gezinnen, daklozen en weeskindjes in het Noorden van Marokko.

Embracing Life
Embracing Life

Kansen geven tot onderwijs en opleiding aan behoeftige jongeren en volwassenen, die in hun jeugd geen kansen hebben gehad

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors