logo

Vrienden voor Santo Tomas

Vrienden voor Santo Tomas

OFFICIELE NAAM 4de PIJLER

Vrienden voor Santo Tomas

WERKGEBIED IN HET ZUIDEN

Nicaragua

MISSIE

De Molse Nicawerking wil iedereen kansen geven om bij te dragen en/of te genieten van een meer sociale, eerlijke en duurzame maatschappij. Door de nauwe, kleinschalige samenwerking en structurele, duurzame projecten met Nicaraguaanse partners maken we een wereld van verschil vanuit Mol en Santo Tomás. Zo werken we aan een solidaire gezamenlijke toekomst (solidaridad, compromisos y corresponsabilidad). De Molse Nicawerking is een open groep van sociaal geëngageerde vrijwilligers die in Mol en Santo Tomás sensibiliseren, acties en uitwisselingen organiseren om de stedenband tussen Mol en Santo Tomás uit te dragen en te versterken. Hiervoor trachten we intens samen te werken als gelijkwaardige partnerorganisaties in samenwerking met de gemeentebesturen van Mol en Santo Tomás. De Molse Nicawerking besteedt bij alle activiteiten bewust extra aandacht aan solidariteit, eerlijke handel en duurzaamheid omdat we dit belangrijke thema’s vinden voor onze maatschappij en dus ook voor de eigen werking. In de dagelijkse werking reiken we een hefboom aan voor kwetsbare doelgroepen: kinderen, jongeren, alleenstaande moeders, gehandicapten en kleine boeren. Hiervoor realiseren we in partnerschap concrete projecten in onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, milieu(technologie), voedselvoorziening, lokale economie (microkredieten), preventie, landbouw en drinkwatervoorziening. In België is deze werking de hefboom voor sensibilisatie.

HISTORIEK

Sinds april 1985 is er een officiële stedenband tussen Mol en Santo Tomás in Nicaragua.  Deze stedenband is gegroeid vanuit de solidariteit met de Nicaraguaanse revolutie in 1979. De samenwerking tussen Mol en Santo Tomás bouwt op een structurele werking waarbij twee basisgroepen, hun jongerenbewegingen en de bevolking samen met de gemeentebesturen werken aan een stedenband. Deze aanpak maakt dat de stedenband bij de bevolking en politiek een ruim draagvlak heeft. De betrokken actoren in Mol zijn het gemeentebestuur  en de vzw Molse Vrienden van Santo Tomás. Daarnaast werken de scholen, vrouwenverenigingen en jeugdbewegingen mee aan de stedenband. De betrokken actoren in Santo Tomás zijn het gemeentebestuur, de stedenbandorganisatie C.D.C. en de C.D.C.-jongeren en de georganiseerde begunstigden. Er wordt intens samengewerkt met instituten zoals MAGFOR en INTA (landbouw en milieu), MiFamilia (rechten van het kind), MINED (onderwijs), MINSA (gezondheidszorg), CREPA (anonieme alcoholiekers) en de Pipitos (gehandicaptenwerking). De stedenband is van een zuivere solidariteitsbeweging met losse projecten geëvolueerd naar een professionele stedenbandorganisatie die nauw samenwerkt met de lokale overheid in geïntegeerde projecten binnen domeinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, milieu, huisvesting, kredietverlening, gehandicaptenzorg, jeugdbeleid en voeding. Om de vijf jaar wordt een meerjarenplan voor de stedenband participatief uitgewerkt.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Mol

DOELGROEP(-en)

Plattelandsbevolking, Stedelijke bevolking, Personen met een beperking, Kinderen en jongeren, Vrouwen

THEMA'S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Watervoorziening, Economie, Gezondheidszorg, Onderwijs, kinderen- en jongerenrechten

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

Gemeentebestuur van Mol, VVSG, andere stedenbanden in Nicaragua.

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

Lokale overheden; Nationale ministeries van onderwijs, gezondheid, economie, milieu; universiteit. Inhijambia (straatkinderenproject), Pipitos (kinderen met een beperking).

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors